Reforma Laboral

Està previst que s’aprovi per Real Decret del Consell de Ministres, la nova reforma laboral que va ser consensuada pel Ministeri de Treball, la patronal i els sindicats el passat 23 de desembre.
En principi els punts fonamentals que queden modificats són amb relació a la contractació temporal, la negociació col·lectiva o subcontractació. Cal indicar, però, que no tots els punts que van ser reformats el 2012 han patit modificació, ja que aspectes com la indemnització per acomiadament ha quedat congelat.

Pel que fa als contractes temporals, en un inici es proposava establir un màxim de contractes temporals en plantilla, en funció de la mida de l’empresa, però davant l’oposició de la patronal, finalment s’ha acordat de què aquests tinguin una durada menor, i que hagin de ser molt més taxades les causes per tal que aquests es portin a terme.

Això implicarà que només hi hagi 3 tipus de contractes, els indefinits i 2 tipus de contractes temporals, produint la desaparició, entre d’altres, del contracte d’obra i servei.

Un contracte temporal està previst que sigui per cobrir situacions o augments imprevistos de la demanda i màxim tindrà una durada de 6 mesos, ampliable a 1 any per conveni.

El segon serà per cobrir augments d’activitat acotats en el temps i previstos, per exemple en els supòsits de l’augment d’activitat per Nadal. Aquesta causa només podrà utilitzar-se durant un temps màxim de 90 dies a l’any, no consecutius, i sense possibilitat d’encadenar-se amb un altre contracte temporal. El que s’impulsa és els contractes fixos discontinus en activitats estacionals.

Davant aquesta mesura, també hi haurà més restriccions, ja que un treballador temporal serà considerat indefinit quan acumuli un màxim de 18 mesos de treball si ha tingut contractes temporals en els últims 24 mesos, que resulta una modificació amb relació als 24 mesos que hi havia en un període de 30.

Si les causes que s’al·leguen a la contractació temporal no són les contemplades legalment, i, per tant, les circumstàncies no permetien aquest tipus de contractació, la relació laboral també esdevindrà indefinida.

A partir d’ara, inspecció de treball podrà multar per cada treballador temporal que estigui en frau de llei, a diferència d’ara que si era una mateixa causa, només posava una sanció, amb independència dels treballadors afectats.

Pel que fa a la negociació col·lectiva, prevaldrà el conveni sectorial sobre el d’empresa, on no es podrà reduir els salaris ni augmentar les jornades que estableixi el conveni sectorial.

Pel que fa a la subcontractació hauran d’aplicar-se les condicions del conveni sectorial de l’activitat que portin a terme.

Una novetat és el Mecanisme RED, és una eina que proposa poder posar en funcionament ERTE massivament quan hi hagi crisis que perjudiquin un sector productiu, d’aquesta manera es preveu que no es recorrerà tant als acomiadaments. Aquest Mecanisme haurà de ser activat pel Consell de Ministres. En aquest cas es cobraria un 70% del salari, amb un màxim, com succeeix actualment i no consumiria l’atur. Per altra banda, l’empresa tindria exoneració parcial, un 60% durant els 4 primers mesos, 30% els següents quatres mesos i després un 20%.

Amb relació al punt de les modificacions substancials de condicions de treball, manté mateixa regulació que fins ara.

Un cop es porti a terme l’aprovació del text, es podrà veure amb més detall tots els punts esmentats.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament laboral:  laboral@cigassociats.com