Reserva de capitalització

Sense dubtes amb la reserva de capitalització


El càlcul de la reserva de capitalització presenta algunes dificultats, ja que es realitza partint dels beneficis de l’exercici anterior i restant algunes partides. Recordi els passos a seguir.

Càlcul de la reducció
Com ja sap, la seva empresa pot gaudir d’una reducció en la base imposable de l’Impost sobre Societats del 10% de la quantia en què s’incrementin els fons propis (amb el límit de el 10% d’aquesta base). En aquest sentit:

– L’increment a tenir en compte és la diferència positiva entre els fons propis al tancament de l’exercici (sense incloure els resultats) i els fons propis de l’any anterior (sense incloure tampoc els beneficis d’aquest any).

– A aquests efectes, no es computen com a fons propis les aportacions de socis, les ampliacions de capital, la reserva d’anivellament, o les reserves estatutàries o legals, entre d’altres.

No obstant això, poden existir dubtes al realitzar els càlculs: ¿què s’entén com a aportacions de socis? ¿I per reserves legals? Què passa si es destinen beneficis a compensar pèrdues?
Doncs bé, el que es pretén és que la reducció es calculi sobre els beneficis de l’exercici anterior que s’hagin destinat voluntàriament a augmentar els fons propis…

Resolució dels dubtes

D’acord amb aquest raonament, queda exclosa de la base per calcular la reducció qualsevol aportació dels socis -i no només les que es comptabilitzen en el compte 118- (per exemple, la prima d’emissió que pugui acompanyar a un augment de capital).
I respecte a les reserves, queden excloses aquelles que s’han de dotar de forma obligatòria (per exemple, la reserva legal, que s’ha de dotar amb el 10% dels beneficis fins que el seu import arribi al 20% del capital, o la reserva d’anivellament aplicable a les pimes), llevat de la pròpia reserva de capitalització.
Així ho determina la Direcció General de Tributa (DGT) en la seva consulta vinculant 1854/19 de 10 de juliol, en la qual fonamenta que una interpretació raonable de la norma porta a considerar que la reserva de capitalització no te el caràcter de reserva imposada per precepte legal.

Finalment, també pot computar-se dins de la base per calcular la reducció aquells beneficis que s’hagin destinat a compensar pèrdues, excepte si la compensació és obligatòria per llei. Això passa si els fons propis queden per sota del 50% del capital social, en aquest cas sí que s’han de descomptar els beneficis que es destinin a compensar pèrdues fins a assolir el límit legal.

 


La consulta vinculant abans citada obre la porta a que els contribuents que hagin aplicat en alguna ocasió aquesta reserva, puguin reclamar pels exercicis no prescrits el major benefici fiscal que s’hagués derivat de no tenir-la en compte a l’hora de determinar la deducció.

Si estan interessats en que revisem el possible impacte d’aquesta novetat en les seves declaracions de l’Impost sobre Societats, contacti amb nosaltres a través del 93.872.27.38 (Rubén López) o de l’adreça:  rlopez@cigassociats.com.