Novetats laborals 2020

Es presenten tot seguit, les principals novetats en àmbit laboral per aquest any 2020.

1. Augment del permís per paternitat

D’entrada, és rellevant recordar que fruit del Real Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, va establir-se una equiparació progressiva dels permisos de paternitat i maternitat (on per l’any 2021 el permís de paternitat ho serà per a 16 setmanes, en igualtat de condicions al permís per maternitat).

Enguany, per aquest 2020 i des del passat 1 de gener, el permís de paternitat augmenta a 12 setmanes, dels quals existeix l’obligatorietat de gaudir 4 setmanes de manera ininterrompuda i immediata amb posterioritat al part i a jornada complerta. Les 8 setmanes restants, podran ser gaudides de manera continuada o interrompuda per períodes setmanals (a jornada complerta o setmanal) durant els pròxims 12 mesos (fins que el/la menor tingui 1 any).

Recordem a més, que des de la Sentència del Tribunal Suprem de 3 d’octubre de 2018, la prestació per paternitat i maternitat percebuda per l’Institut Nacional de la Seguretat Social resta exempta de tributar, motiu pel qual no s’aplica cap retenció en concepte d’IRPF.

2. Plans d’igualtat

A la vista del decret d’igualtat laboral (Real Decret Llei 6/2019, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació), a partir del 7 de març de 2020 SERÀ OBLIGATORI PER A LES EMPRESES ENTRE 151 I 250 TREBALLADORS, l’elaboració i aplicació d’un pla d’igualtat (fins a la data, tan sols s’imposava a empreses de més de 250 treballadors). Cal recordar que a partir de l’any 2022 serà obligatori per a totes les empreses de MÉS DE 50 TREBALLADORS.

Es preveu, que al llarg d’aquest any 2020 entrarà en vigor el Reglament que regularà la inscripció d’aquests plans d’igualtat (establert pel RDL 6/2019, i que fins a la data, era potestatiu).
L’incompliment d’aquestes obligacions respecte dels plans d’igualtat i mesures d’igualtat, resta sotmesa a sancions administratives de fins a 6.250 € (segons la Llei d’Infraccions i Sancions de l’Ordre Social – LISOS).

Si necessites més informació,  sobre el pla d’igualtat contacta’ns: cig@cigassociats.com

Presentació del servei Plans d’igualtat  

3. Previsions legislatives

Modificacions en la Llei General de la Seguretat Social
Després de la Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de juliol de 2019 (amb relació al càlcul de l’import de la jubilació dels treballadors/es amb contractes a temps parcial) en què declarava la nul·litat de la regulació dels percentatges d’aplicació, ha conduït a l’aplicació jurisprudencial d’aquest criteri de forma transitòria: així, l’INSS aplica un criteri, de còmput integra de tot el període de contractació i alta, independentment del percentatge de jornada.

Arran d’aquesta sentència, es preveu una adaptació del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social en el sentit de la Sentència del Tribunal Constitucional de 3 de juliol de 2019.

Modificació de l’Estatut dels Treballadors
La coalició del nou Govern ha manifestat públicament (i en més d’una ocasió) les intencions de modificar la reforma de l’Estatut dels Treballadors, en el sentit d’erradicar la modalitat d’acomiadament objectiu per absències encara que siguin justificades.
És rellevant en aquest sentit, que aquesta modalitat d’acomiadament va ser avalada recentment pel Tribunal Constitucional, a l’entendre que la mesura primava la llibertat d’empresa i la productivitat, no implicant una situació de risc a la integritat física del treballador (fet que entraria en conflicte amb l’article 15 de la Constitució Espanyola).

També serà objecte de debat (i que caldrà estar atents) a les possibles modificacions amb relació a la regulació dels processos d’inaplicació o despenjament de convenis col·lectius; així com la prioritat (des de l’any 2012) d’aplicació de convenis d’empresa per sobre dels sectorials.

Totes aquestes, són modificacions que han estat exigides per les organitzacions sindicals.

Si necessites més informació,  contacta’ns: cig@cigassociats.com