SEPARACIÓ O DIVORCI? Preguntes freqüents

Aquest article intenta donar resposta als dubtes que amb més freqüència ens plantegen els clients que desitgen iniciar un procés de separació o de divorci, fent especial al·lusió a aquelles preguntes que es solen formular en una primera visita, i limitant-nos als casos en els que hi ha acord, és a dir, ambos cònjuges han decidit formalitzar la separació o el divorci per la via de l’acord amistós.

 

 • Podem divorciar-nos directament o hem de separar-nos abans?

 

Amb la separació, el vincle matrimonial es manté. Els interessats segueixen casats, tot i que cessa el deure de convivència així com altres. Amb el divorci es dissol el vincle matrimonial. A partir de la reforma operada amb la publicació de la Llei 15/2005, de Separació i Divorci, no cal sol·licitar abans la separació judicial, pel que, un cop transcorreguts tres mesos des de la celebració del matrimoni, es pot sol·licitar el divorci sense exigir-se el compliment de cap altre requisit.  Aquest procediment és el que s’ha vingut denominant “Divorci Exprés”.

 

 • Cal al·legar cap causa perquè ens concedeixin el divorci?

 

No, ja no és necessari al·legar cap causa per instar el divorci, ja sigui de mutu acord o sense acord, és a dir, contenciós.

 

 • Quins documents hem de signar?

 

Els cònjuges han de formalitzar un conveni regulador, en aquest manifestaran la seva decisió de separar-se o divorciar-se i fixaran les conseqüències derivades de la ruptura.  Aquest conveni haurà d’incloure un pla de parentalitat a l’efecte de regular totes les mesures relacionades amb els fills menors d’edat.

 

 • Què ha de preveure el conveni regulador?

 

Tota vegada que estem parlant de divorci o separació de mutu acord, els cònjuges hauran de posar-se d’acord sobre les conseqüències derivades del divorci o separació:

 

 • Custòdia dels fills; caldrà determinar si s’acorda un règim de guarda i custòdia compartida, o bé una custòdia individual.
 • Règim de comunicació amb els fills, per al cònjuge que no en tingui la custòdia. I en el seu cas, pels avis.
 • Atribució de l’ús de la vivenda conjugal (ús, no la propietat).
 • Pensió d’aliments als fills, quantitat, forma de pagament, actualitzacions. En aquest punt, els cònjuges solen demanar quina quantia estableix la llei, no obstant, el que refereix la llei és que per fixar l’import de la pensió d’aliments a d’atendre’s a les necessitats dels fills i a les possibilitats econòmiques de cadascun dels cònjuges.
 • La pensió compensatòria: Pel cas que en la separació o divorci es produeixi a algun dels cònjuges un desequilibri econòmic en relació a la situació que tenia amb anterioritat a la celebració del matrimoni.
 • La prestació econòmica per raó de treball: Aquella prestació que tindrà dret a rebre aquell dels cònjuges que hagi treballat per la casa substancialment més que l’altre o hagi treballat per l’altre sense retribució, o amb una retribució insuficient, sempre que l’altre cònjuge hagi obtingut un increment patrimonial superior gràcies a aquesta dedicació.
 • La liquidació del règim econòmic matrimonial, o no, doncs aquesta liquidació es pot deixar per un moment posterior.

 

 • En quin Jutjat s’ha de presentar la demanda de divorci?

 

La demanda s’ha de presentar en el Jutjat de Primera Instància, o de Família si n’hi hagués, de l’últim domicili conjugal, o bé en el domicili de qualsevol dels cònjuges.

 

 • Quins professionals cal contractar?

 

Resulta perceptiva la intervenció d’un advocat i un procurador.

 

 • Em puc divorciar sense necessitat d’interposar una demanda al Jutjat?

 

Sí, des de l’any 2015 és possible divorciar-se mitjançant el procediment de mutu acord davant d’un notari, però únicament poden fer ús d’aquest procediment els matrimonis que no tinguin fills menors d’edat o amb la capacitat modificada judicialment.

 

 • Quins documents necessito?

 

A banda del conveni regulador, la demanda ha d’acompanyar-se del certificat de matrimoni, i en el seu cas, dels certificats de naixement dels fills. Si procedim a liquidar el règim econòmic matrimonial, caldrà aportar tota la documentació que certifiqui les titularitats, deutes, saldos, etc.

 

Per altra banda, donat que és el procurador qui representa al client en el procés, caldrà atorgar poders al seu favor, davant d’un notari o bé en el mateix Jutjat.

 

 • Com es desenvolupa el procediment?

 

 1. La demanda la interposa el procurador, i haurà d’anar signada per l’advocat corresponent, i acompanyada del conveni regulador i les certificacions de matrimoni i naixement dels fills.

 

 1. La demanda es repartirà a un Jutjat, el qual un cop admesa, citarà als cònjuges a l’efecte que compareguin al Jutjat per ratificar el conveni regulador.

 

 1. Si en el matrimoni existeixen fills menors d’edat, es donarà trasllat de la demanda al Ministeri Fiscal.

 

 1. Si ni el Fiscal ni el Jutge s’hi oposen, s’aprovarà el conveni regulador junt amb el pla de parentalitat aportats i es dictarà sentència.