AJUDES DEL PROGRAMA «LA CAIXA» EMPLEO JOVEN

Objecte

Ajudes a la contractació del Programa ”la Caixa” Empleo Joven, destinades a fomentar la generació d’ocupació
estable i de qualitat de les persones joves inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil:
1. Ajudes de 6 mesos a la contractació de durada determinada (temporal), amb un període mínim de
permanència de 6 mesos.
2. Ajudes d’un màxim de 12 mesos a la contractació indefinida, amb un període mínim de permanència de 6
mesos i ampliable a dos períodes successius de 3 mesos cadascun fins a aconseguir la durada total màxima de
12 mesos.
L’objecte de les ajudes és el cofinançament del contracte d’una persona jove treballadora.

Organisme responsable:

Fundació Bancària ”la Caixa”

Àmbit: Contractació

Tipus: Subvenció

Beneficiaris:

‐ Les empreses, inclosos/es els/les empresaris/àries autònoms/es.
‐ Les associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

No podran ser beneficiàries de les ajudes:

‐ Les unions temporals d’empreses.
‐ Les societats civils.
‐ Les comunitats de béns i altres entitats freturoses de personalitat jurídica.
‐ Els ens del sector públic estatal, autonòmic i local.

Detalls de la convocatòria:

Característiques :
Les persones destinatàries finals de les ajudes són les persones joves que compleixin els següents requisits:
a) Estar inscrites i complir els requisits del Sistema Nacional de Garantia Juvenil de manera prèvia a la
formalització del contracte.
b) Tenir una edat compresa entre els 16 i 29 anys (tots dos inclosos) en el moment de formalització del
contracte.
c) No haver treballat en el dia natural anterior al dia d’inici del contracte objecte de subvenció. Aquest requisit
no és aplicable a les persones joves que es trobin dins del període de quatre mesos des de la data d’inscripció
en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil en el moment de formalització del contracte.

Quantia:

Contracte de durada determinada (temporal): S’atorgarà una ajuda de 4.200€, corresponent a una quantia fixa
de 700€ mensuals durant els 6 primers mesos de contracte.
Contracte indefinit: S’atorgarà una ajuda que podrà constar d’entre una i tres fases:

‐ Primera fase d’ajuda de 4.800€, corresponent a una quantia fixa de 800 euros mensuals durant els 6 primers
mesos de contracte (període de permanència mínima).
‐ Segona fase d’ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals per cadascun
dels 3 mesos immediatament posteriors al període mínim inicial de permanència.
‐ Tercera fase d’ajuda de 2.400€ addicionals, corresponents a una quantia fixa de 800€ mensuals durant un
nou i últim període addicional i consecutiu de 3 mesos més.

Terminis: El termini de sol∙licitud de les ajudes s’inicià el dia 19 de novembre de 2018 i finalitzarà el 15 de
març de 2022 a les 19 h.

Pressupost: Consisitirà en un percentatge del 10% de l’ajut a fons perdut.

Forma de pagament: En el moment de cobrament de la subvenció.