Si diumenge 28 d’abril, dia de les eleccions, tens treballadors a càrrec… què has de tenir en compte?

La ORDRE TSF/63/2019 de 3 d’abril per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat; disposa de tot un seguit de normes per tal de garantir el dret de vot de tot elector. Per a fer-ho, s’estableix d’acord a l’article 37.3.d) de l’Estatut dels treballadors, el règim retribuït i no recuperable dels permís d’absència per a exercir el dret a vot com a elector, i amb els següents límits:

  1. Permís màxim de 4 hores laborables.

 

  1. Coincidència horari laboral de fins a 2 hores, no correspon permís retribuït.

 

  1. Coincidència de més de 2 hores i menys de 4 hores, corresponen 2 hores de permís retribuït.

 

  1. Coincidència en 4 o més hores, es corresponen 4 hores de permís retribuït.

 

*ATENCIÓ si el treballador ho és a temps parcial, el gaudi màxim de 4 hores cal es reduirà en proporció a les hores treballades (comparant tal jornada a la d’un treballador a jornada complerta del mateix centre de treball).

Alhora, val a dir que la disponibilitat del permís retribuït recau en el poder organitzatiu de l’empresari, que per tant és qui té la potestat de concedir-los durant la jornada; amb l’únic límit de respectar l’horari establert per el col·legi electoral.

Tanmateix, afegir que per tal que el permís és de caràcter retribuït i no recuperable; l’empresari resta facultat per a requerir als electors el justificant acreditatiu d’haver exercit el vot; justificant que expedirà la mesa electoral corresponent.

I si tinc treballadors a càrrec que són membres de la mesa electoral?

Doncs bé, per aquests s’estableixen els següents límits:

  1. Per a presidents, vocals o interventors, permís retribuït de tota la jornada, i permís retribuït de 5 hores per a la jornada del dia immediat següent.

 

  1. Suplent: dependrà de si finalment ha de quedar-se a la mesa o no. En cas que es quedi, corresponen els permisos de la lletra anterior (A). En cas de no quedar-se, tornarà al seu lloc de treball.

 

  1. Cal tenir en compte també, que si existeixen treballadors que treballin la nit anterior (això és, la nit del 27 d’abril), prèvia petició de la persona interessada, caldrà canviar el torn per tal que garantir el descans la nit anterior a les eleccions.