Si es modifica l’objecte social…

 

En la situació actual es pot donar el cas de que algunes empreses comencin a realitzar alguna nova activitat, ja sia per exigències del mercat o per canvis en la seva estratègia de negoci. Tingui en compte les implicacions associades al canvi d’objecte social:

Activitats: Com a regla general, una societat només pot realitzar activitats compreses en el seu objecte social. Cal tenir present que la facultat de l’administrador de gestionar i de representar a la societat està limitada per l’objecte social. Així, per exemple, si l’activitat és la de fabricació i venda de productes tèxtils, l’administrador podria signar un contacte de compra de matèries primes per elaborar dits aquests productes, però no hauria de destinar els fons de l’empresa a realitzar una promoció immobiliària (si ho fes, podria incórrer en responsabilitats).

Modificació d’estatuts: És per això que, si una empresa comença a realitzar noves activitats, el que procedeix és modificar els seus estatuts per incloure-les en el seu objecte.

Aquesta modificació s’acordarà en la Junta de Socis de la societat i posteriorment s’atorgarà una escriptura de modificació d’estatuts que serà inscrita al Registre Mercantil. A més a més, el canvi o ampliació de l’objecte social s’ha de comunicar a Hisenda (amb el model 036) i a la Seguretat Social (amb el model TA7) degut a que la modificació de l’activitat pot comportar canvis en les cotitzacions.

Implicacions del canvi:

  1. Dret de separació: Si es substitueix o es modifica de forma substancial l’objecte social, els socis que no votin a favor poden separar-se la societat, supòsit en que la societat haurà d’abonar el valor de les participacions al soci sortint. Per tant, abans de prendre una decisió d’aquest tipus és necessari valorar aquest risc.
  2. Adaptació de les pòlisses d’assegurança contractes, per exemple, assegurances de responsabilitat civil.
  3. Revisar el contracte d’arrendament per assegurar que se’ns permet fer aquesta nova activitat en el local arrendat.

Si necessita més assessorament, pot contactar amb el nostre departament mercantil cmasip@cigassociats.com