T’eximim de responsabilitats

 

Si ha de sortir d’una societat, en la que a més de ser soci també és administrador, negociï una sortida neta en la que la resta de socis l’exonerin de possibles reclamacions en les que hagi pogut incórrer durant l’exercici del càrrec d’administrador.

 

Responsabilitat:  Vostè a negociat amb els seus socis la venta de les seves participacions socials i el cessament com a administrador. No obstant, cal tenir present que encara que cessi en el càrrec, pot arribar a respondre en un futur per fets que van tenir lloc durant el període en que va ser administrador.

Sortida neta: Per aquest motiu, és aconsellable que aprofiti la negociació amb els seus socis per pactar una “sortida neta”, és a dir, per signar un  document en el que l’eximeixin de possibles responsabilitats de l’època en que va ser administrador, en especial quan s’ha pactat un preu baix de venda de les seves participacions.

Acord: El primer que ha de quedar clar a l’acord que signin és, qui haurà de compensar amb vostè si rep una reclamació i es veu obligat al seu pagament:

Davant els possibles creditors que li reclamin, vostè no podrà al·legar que té signat un document d’exoneració de responsabilitats, doncs aquest només té afectes entre les parts que el signen.

L’opció més segura és que el compromís de compensació l’assumeixi la societat i a més a més, els socis a títol personal i de manera solidària. En moltes ocasions, la responsabilitat de l’administrador es dona per la insolvència de la societat, i és per això que convé que els socis responguin amb el seu patrimoni.

No obstant, es sol excloure expressament de la “cobertura” dels socis les reclamacions que derivin d’actes dolosos (de mala fe) o fraudulents de l’anterior administrador.

També convé incloure un pacte en el que la societat es comprometi a notificar de seguida qualsevol reclamació que pugui arribar per tal que es pugui defensar, així com una renuncia dels socis i de la pròpia societat a presentar qualsevol tipus de reclamació contra l’administrador sortint.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria, pot contactar amb el nostre departament mercantil cmasip@cigassociats.com