Impost sobre el Valor de la Producció d’Energia Elèctrica. MODEL 583

Com l’any passat, durant aquest mes de novembre caldrà que presentin els models 583, d’acord amb l’Ordre HAP/703/2013 que els adjuntem. Aquest any caldrà presentar dos models 583: –          Abans del 20 de novembre: pagament a compte corresponent a la producció de gener a setembre del 2014. –          Abans del 30 de novembre: autoliquidació corresponent a la

Continue Reading