Teletreball

El passat 25 de maig el Congrés dels Diputats va aprovar projecte de Llei en relació amb el teletreball, passant aquest al Senat per la seva aprovació.
Els punts principals d’aquest Projecte a tenir en compte són:

a) Els drets.- Un treballador teletreballant ha de tenir els mateixos drets que els treballadors presencials. Per tant, han de percebre mateixa retribució i horari de treball, accés a la formació i promoció professional, sense tenir cap mena de perjudici.

b) Voluntari i modificable.- Aquesta voluntarietat i modificació ho és tant per l’empresari com pel treballador, per tant, no es pot imposar i no pot ser objecte d’acomiadament. Per això, l’acord d’aquesta manera de treballar s’haurà de fer per escrit abans del seu inici. En el mateix caldrà deixar constància de com queda regulat el tema de:

– Equips que exigeix el treball.
– Despeses a l’hora de fer el treball.
– Horari de treball.
– Registre de jornada.
– Lloc a on es portarà a terme la prestació de servei.
– Durada de l’acord.

Tot això genera el dubte de les despeses, a càrrec de qui van? Pel que fa a les eines a utilitzar són a càrrec de l’empresari, qui haurà de garantir el bon funcionament d’aquestes. El mateix ocórrer en relació amb les despeses econòmiques generades pel desenvolupament de l’activitat. Si més no, podem trobar altres 2 supòsits:

– Els que ja utilitzaven aquest tipus de relació laboral abans de la publicació d’aquest Real Decret llei, en el que no existeixen uns requisits establerts i per tant, el camí més segur serà arribar a acords individuals amb els treballadors per tal de deixar constància dels diferents acords.

– Els treballadors que utilitzen aquest sistema de treball regulat per conveni o acord col·lectiu.- hauran d’esperar la pèrdua de vigència d’aquest conveni col·lectiu, per tal que els hi resulti d’aplicació aquesta nova regulació, la qual contempla mateixos requisits que fins ara però que amb un desenvolupament més concret.

Tal com hem indicat, esdevé necessari que continuï complint-se l’obligació del registre horari, no només per tenir reflex de l’activitat laboral que el treballador està portant a terme i per tant comprovar que realment realitza la seva jornada de treball, sinó també per garantir el dret del treballador a la desconnexió dels mitjans telemàtics, un cop finalitzi la seva jornada laboral. S’han de respectar els descansos entre les jornades de treball.

Malgrat que el treballador desenvolupi el seu lloc de treball fora del centre de l’empresa, també cal tenir en compte tot allò relacionat, amb els riscos laborals, els quals també s’han d’avaluar correctament per part de l’empresari, analitzant especialment els factors psicosocials, ergonòmics i organitzatius. Com es tracta d’una zona privada del treballador, esdevindrà necessari el consentiment d’aquest per tal que es pugui entrar a valorar aquests riscos de la zona on presti els serveis.

c) Per evitar interpretacions errònies, cal tenir clara la diferència entre el treball a distància i aquest teletreball, ja que aquest últim és el que es porta a terme utilitzant mitjans telemàtics (ordinadors, sistemes de telecomunicacions..), en canvi el treball a distància és aquell que per l’organització d’aquest, permet desenvolupar-ho a un altre lloc diferent del centre de treball, de manera regular. Malgrat existir aquesta diferència, la nova llei també s’aplicarà a aquest últim sistema de treball, sempre que es realitzi com a mínim un 30% de la jornada en el termini de 3 mesos.

d) En cas de conflicte entre les parts serà competència la jurisdicció de lo social. El termini que hi ha per presentar demandes per disconformitat són de vint dies hàbils.

Per més informació en matèria laboral pot contactar amb el departament laboral: laboral@cigassociats.com