Reconduir temporalitat

Es tracta d’una negociació en curs, amb un esborrany que podria patir modificacions en les pròximes setmanes.

Es pretén la modificació de l’art. 15 ET, entenent que el contracte de treball té presumpció d’indefinit.

Contemplarà dues possibilitats per subscriure contractes temporals: per raons productives davant de pics de demanda. La duració d’aquest seria com a màxim de 6 mesos ampliable per conveni col·lectiu sectorial a 12 mesos. Possibilitat de pròrroga 1 vegada si és inferior al període màxim. No podrà utilitzar-se per treballs vinculats a l’activitat normal i permanent de l’empresa, ni per la realització de treballs o tasques en el marc de contractes, subcontractes o cessions administratives.

Una altra modalitat temporal seria per motiu organitzatiu, per substituir a treballadors amb dret a reserva del lloc de treball. Novetat, que quan hagin transcorregut 24 mesos sense que s’hagi produït la reincorporació de la persona substituïda, el contracte amb caràcter temporal adquirirà la condició de contracte indefinit.

Desapareix d’aquesta manera la modalitat de contracte d’obra i servei, que permet realitzar contractes de tres anys ampliables a 12 mesos depenent de la regulació del conveni, per executar obres que no tenen una data de finalització certa.

Si es porta a terme aquesta modificació, implicarà que els contractes que s’hagin realitzat sota aquestes modalitats d’eventualitat, si realment no compleixen el seu objectiu, esdevindran nuls i no improcedent com fins al dia d’avui.

Aquesta modificació suposa per les empreses un augment dels seus costos en el moment de la finalització d’aquest, ja que si resulta nul, haurà de procedir a la reincorporació del treballador i per tant, l’empresa haurà d’assumir els salaris de tramitació que s’hagin generat, és a dir, els salaris generats des de la data de finalització del contracte eventual i fins a la sentència que declari la nul·litat.

Per més informació en matèria laboral pot contactar amb el departament laboral: laboral@cigassociats.com