Tot el que el banc està obligat a explicar al client, prèvia signatura d’un préstec hipotecari

– Informació precontractual

La obligació d’informació a favor del possible prestatari no suposa cost addicional per aquest. L’entitat ha de facilitar informació precontractual detallada per mitjà d’una fitxa informativa normalitzada (FEIN).
Haurà d’incloure la informació personalitzada que necessiti per comparar els préstecs disponibles en el mercat, per valorar les seves implicacions i per prendre una decisió fundada sobre la conveniència de celebrar o no un contracte de préstec sense demora injustificada, un cop el client hagi donat la informació necessària sobre les seves necessitats, situació financera i preferències, amb suficient antelació, i que mai serà inferior a deu deus naturals.

– Contingut de la publicitat

1. Tota publicitat relativa als contractes de préstec que indiqui un tipus d’interès o qualsevol xifra relacionada amb el cost del préstec haurà d’especificar dites circumstàncies de forma clara, concisa i destacada.
2. Haurà de constar que el contracte de préstec estarà garantit per una hipoteca o per un altra garantia real sobre l’immoble d’ús residencial, o per un dret relatiu a un be immoble, indicant si el tipus és fixe, variable o una combinació d’ambos, junt amb informació sobre les despeses incloses, en el seu cas, en el cost total del préstec per al prestatari, a més, haurà de constar l’import total del préstec.
3. Per altra banda, haurà d’aparèixer, al menys de forma igualment destacada que qualsevol tipus d’interès, la Taxa Anual Equivalent (TAE), la durada del contracte de préstec, l’import dels pagaments a termini i el del total degut pel prestatari, així com, el número de pagaments a termini, i una advertència de que les possibles fluctuacions del tipus de canvi podrien afectar a l’import degut pel prestatari.
4. També haurà d’incloure el sistema d’amortització i la fórmula de càlcul de les quotes d’amortització de principal i d’interessos detallades de tal manera que el client pugui verificar amb claredat la correcció dels imports cobrats, i quan procedeixi, l’opció de poder donar en pagament l’immoble hipotecat en garantia del préstec, amb caràcter alliberador de la totalitat del deute.
5. La Directiva exigeix que la informació que figuri en la publicitat relativa als contractes de crèdit per a béns immobles es faciliti al consumidor mitjançant un exemple representatiu.

– Vendes vinculades

Amb caràcter general, les vendes vinculades, que inclouen paquets integrats pel préstec i altres productes, estan prohibides si en el contracte de préstec no s’ofereixen al prestatari també per separat. Amb això la normativa busca evitar pràctiques que no permetin als consumidors trair el producte que necessiten.

No obstant, les entitats podran exigir al prestatari la subscripció d’una pòlissa d’assegurança en garantia del compliment de les obligacions del contracte de préstec, així com la subscripció d’una assegurança de danys respecte del immoble objecte d’hipoteca i de la resta d’assegurances previstes en la normativa del mercat hipotecari. En aquest cas, el prestamista haurà d’acceptar pòlisses alternatives presentades pel consumidor, sense empitjorar les condicions del crèdit per aquest fet.
Igualment, el prestamista podrà vincular el préstec a que el prestatari, el seu cònjuge, parella de fet, o un altre parent per consanguinitat o afinitat fins al segon grau de parentesc contracti certs productes financers establerts pel Ministeri d’Economia, com a garantia a les operacions d’un préstec sempre que el deutor i els garants rebin informació precisa i detallada.

– Crèdit en moneda estrangera

Per primera vegada, el consumir té dret a convertir el préstec denominat en moneda estrangera a la moneda en que el prestatari rebi els seus ingressos o a la de l’Estat membre en que resideixi.
La possibilitat de subscriure amb el prestamista, en exercici de la seva autonomia de la voluntat, formes més complexes de cobertura es manté només per als professionals.

– Reemborsament anticipat

S’estableix el dret del prestatari a reemborsar, amb caràcter general, tot o part del préstec sense més comissions o compensacions al prestamista que la pèrdua financera durant un període i uns percentatges màxims previstos legalment.

– Canvi de tipus variable a fixe

La nova normativa fomenta la novació modificativa de préstecs amb interès variable a interès fixe, mitjançant l’establiment en tals supòsits de límits específics per les despeses de reemborsament dels préstecs.

– Venciment anticipat

La regulació del venciment anticipat dels préstecs persegueix assegurar que tal circumstància només es produeix quan l’incompliment del deutor és significatiu en relació amb el préstec contractat.

Així procedirà quan la quantia de les quotes vençudes i no satisfetes equivalgui al menys al 3% de la quantia del capital concedit o a l’import de 12 quotes mensuals, si la mora es produeix dins de la primera meitat de duració del préstec; al 7% de la quantia del capital concedí t o a l’import de 15 quotes mensuals, si la mora es produeix dins de la segona meditat; o que el prestamista hagi requerit de pagament al prestatari atorgant-li un termini de al menys, un mes per al seu compliment.