Tributació dels premis de loteria

Si ha adquirit algun dècim per al sorteig de Nadal de la Loteria Nacional, no oblidi que els premis de Loteries i Apostes de l’Estat, comunitats autònomes, ONCE, Creu Roja Espanyola i entitats anàlogues europees tributen en l’IRPF a un tipus fix del 20%.
A aquests efectes, els perceptors d’aquests premis, en el moment del cobrament, suporten una retenció o ingrés a compte per l’esmentat percentatge que ha de practicar l’organisme pagador del premi, és a dir, la Societat Estatal Loteries i Apostes de l’Estat (SELAE).

Tanmateix, recordi que el 2019 aquesta tributació només afecta als premis amb un import íntegre superior a 20.000 euros, dels quals tributen per la quantia que excedeixi d’aquest límit (fins a 20.000 euros, gaudeixen d’exempció). Aquesta exempció ha anat augmentant progressivament en els últims anys, passant dels 2.500 euros aplicables fins al 4 de juliol de 2018, als 10.000 euros la resta de l’any 2018, als 20.000 en 2019 i als 40.000 euros a partir del 2020.

Recordi que aquesta exempció s’aplica de forma independent respecte de cada dècim, fracció o cupó de loteria o aposta premiat. Així doncs, en el cas de premis compartits (grup d’amics o parents, penyes, confraries …), en els quals el premi es reparteix entre tots els participants, els 20.000 euros exempts s’han de repartir entre tots els beneficiaris en proporció al seu percentatge de participació.

Així, per exemple, si vostè i un amic juguen a mitges un dècim de Loteria de Nadal de 2019 que resulta premiat amb 50.000 euros, a cada un li correspondrà 25.000 euros, dels quals 10.000 euros estaran exempts. En aquest cas, la seva tributació individual serà de 3.000 euros: (25.000 – 10.000) x 20% (el net que percebrà cada un serà, per tant, de 22.000 euros).