¿Cobrem un dividend a compte?

Davant la possibilitat que els dividends tributin més a partir del 2020, consideri la possibilitat de distribuir un dividend a compte el 2019.

Major tributació
Com haurà llegit en premsa, és possible que a partir de l’any vinent augmenti la tributació dels dividends. De fet, el projecte de Pressupostos Generals que es va presentar a principis d’any (i que no va ser aprovat) contemplava que l’exempció per doble imposició en l’Impost sobre Societats es limitaria al 95% dels dividends, i que en l’IRPF augmentaria al 27% el tipus aplicable per a les rendes de l’estalvi superiors a 140.000 euros.

A compte
Davant d’aquesta situació, anticipi el pagament de dividends, de manera que siguin exigibles abans de final d’any. Així els socis tributaran segons la normativa actual, amb un cost fiscal inferior a què suportarien si rebessin el dividend en 2020:
– Pot repartir-los amb càrrec a reserves disponibles (en aquest cas el repartiment s’ha d’acordar per la junta de socis) o a compte dels beneficis de l’exercici 2019 (en aquest cas l’acord es pot prendre tant per la junta de socis com per l’òrgan d’administració).
– Pel que fa als dividends a compte, l’administrador haurà d’elaborar un estat comptable que justifiqui que existeix tresoreria per a realitzar el repartiment, informe que s’ha d’incloure després en la memòria.

Límits
El dividend a compte no pot superar la xifra que resulti de restar al resultat obtingut des de la fi de l’últim exercici:
– Les pèrdues d’exercicis anteriors pendents de compensar que figurin en el balanç.
– La part del benefici destinada a reserva legal (el 10% del benefici, fins que aquesta reserva arribi al 20% del capital) o a reserves obligatòries o estatutàries.
– I l’estimació de l’Impost sobre Societats a satisfer per aquests resultats acumulats fins a la data de l’acord.