Acord d’unificació de criteris dels Jutjats de Família de Barcelona en relació a l’estat d’alarma i els règims de guarda i custòdia

 

Als efectes d’unificació de criteris d’actuació davant la situació d’emergència sanitària ocasionada per la pandèmia creada pel coronavirus (COVID-19), els Jutjats de Família de Barcelona han elaborat l’acord d’unificació de criteris que adjuntem al present article.

 

En essència, els criteris previstos en aquest acord són els següents:

 

  1. El RD 463/2020, de 14 de març, de declaració de l’estat d’alarma no legítima l’incompliment de les resolucions judicials, per tant, les sentències de divorci, separació o aquelles que regulin els efectes derivats de la ruptura de la unió estable de parella són d’obligat compliment.
  2. Els progenitors hauran d’observar, en tot cas, les normes de les autoritats governatives i sanitàries als efectes d’evitar la propagació del coronavirus, procurant un exercici responsable de la potestat parental i consensuant els majors acords possibles, tenint sempre present que ens trobem davant d’una situació excepcional i, pel moment, per un espai de temps limitat (estat d’alarma).
  3. Si un dels progenitors presenta símptomes de contagi o a resultat positiu en el test del Covid-19, en interès dels fills menors, i per evitar la seva propagació, és preferible que la guarda i custodia l’ostenti l’altre progenitor, havent d’entendre’s que, automàticament concorre causa de força major, que suspèn provisionalment, les mesures acordades en el procés judicial.
  4. Fora dels casos de símptomes de contagi o resultat positiu en el test del Covid-19, i per tal de fer més efectiu el compliment dels acords de les autoritats sanitàries, que aconsellen reduir al màxim la mobilitat de les persones, i llevat supòsits excepcionals justificats documentalment, el sistema de responsabilitat parental haurà de dur-se a terme pel progenitor custodi (en supòsits de custòdia exclusiva) o pel progenitor que ostenta la guarda en aquest moment (en supòsits de guarda compartida).
  5. Per tal d’aconseguir el necessari i desitjable contacte paterno-filial, el progenitor custodi haurà de facilitar, particularment per mitjans telemàtics (Skype, facetime, o vídeo trucada de WhatsApp) el contacte dels fills amb el progenitor no custodi, sempre que aquest contacte no pertorbi les rutines o horaris de descans dels menors.

Acord unificació criteris COVID-19 Jutjats Barcelona (2)

Per qualsevol dubte, aclariment, o informació addicional relacionada amb la informació facilitada, poden contactar directament amb el nostre departament jurídic- civil  cmasip@cigassociats.com