AJUDES FINANCERES A LA REINDUSTRIALITZACIÓ I FOMENT DE LA COMPETITIVITAT INDUSTRIAL

OBJECTE

La finalitat d’aquest ajut financer a la inversió és l’impus del desenvolupament industrial a través de la millora empresarial i l’eficiència dels sectors productius, prestant una atenció singular a aquelles empreses que incorporen tecnologies avançades en els seus productes i processos, generin ocupació qualificada amb la major aportació possible de valor afegit i, en definitiva, contribueixin a incrementar la nostra base exportadora i la presència dels nostres productes a altres mercats.

1)      En primer lloc, a través del programa de reindustrialització, es pretén incentivar les noves implantacions industrials ja sigui per trasllat de l’activitat productiva des d’un altre emplaçament prèviament existent o per creació d’un nou establiment, així com l’augment de capacitat de producció mitjançant la implantació de noves línies de producció en establiments existents.

2)      En segon lloc, el programa de foment de la competitivitat industrial té com objectiu el recolzament per l’execució de qualsevol tipus de millora o modificació de línies de producció ja existents.

LINIES D’ACTUACIÓ

Hi ha dos línies d’actuació diferenciades:

A)     Programa de Reindustrialització, que finançarà:

 1. Creació d’establiments industrials: inici d’una nova activitat industrial en qualsevol punt del territori nacional.
 2. Trasllat: canvi de localització d’una activitat de producció prèvia cap a qualsevol punt del territori nacional
 3. Ampliació de la capacitat de producció instal·lada en centres de producció existents, a través de la implantació de noves línies de producció

B)      Programa de Foment de la Competitivitat Industrial: finança les inversions industrials consistents en millores i/o modificacions de línies de producció prèviament existents:

 1. Incorporació de tecnologies innovadores a productes i processos de producció a escala industrial
 2. Implantació de sistemes avançats de producció
 3. Augment de l’eficiència del procés.
 4. Reducció de l’impacte ambiental
 5. Adaptació anticipada a futures normes comunitàries.

BENEFICIARIS

Empreses privades constituïdes en el moment de presentar la sol·licitud i que portin a terme una activitat industrial productiva.

DESPESES FINANCIABLES

 1. Obra civil
 2. Edificacions
 3. Aparells i equips de producció
 4. Despeses d’enginyeria de procés de producció: personal, subcontractacions, despeses de materials i altres imputables al projecte.

TERMINI DE REALITZACIÓ DE LES INVERSIONS

Els projectes s’hauran d’executar entre l’1 de gener de 2015 i fins a 18 mesos des de la data d’aprovació de l’ajut .

PRESSUPOST DEL PROJECTE

S’exigirà un pressupost mínim de 75.000 €.

IMPORT DE LA FINANCIACIÓ

–          L’import del finançament a concedir per tots els tipus d’inversió serà del 75% sobre el pressupost finançable.

–          Límit. El finançament públic total de la inversió, computada com la suma dels recursos públics concedits per qualsevol Administració i/o entitat pública, no podrà excedir del 75% sobre el total del pressupost d’inversió que sigui considerat finançable

–          En cas de beneficiaris constituïts entre 2014 i 2015, l’import del préstec no podrà superar 3 vegades els últims fons propis acreditables mitjançant document públic del sol·licitant en el termini de sol·licitud.

–          En la resta de casos l’import del préstec no podrà superar en 5 vegades els fons propis de l’entitat.

CONDICIONS DELS PRÉSTECS

Les condicions dels préstecs són:

–          10 anys amb 3 de carència

–          Tipus interès: El tipus d’interès es determinarà en funció de la classificació obtinguda pel beneficiari d’acord amb les dades econòmiques d’aquesta.

o   Si la classificació és excel·lent                 1,656 %

o   Si la classificació és bona                           2,54 %

o   Si la classificació és satisfactòria            4,34 %

–          Garanties: aval del 10 % de l’import sol·licitat a presentar amb la sol·licitud.

TERMINI DE SOL·LICITUD

De l’1 d’abril a l’1 de juny del 2.015