NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES

A continuació els informem sobre les notificacions electròniques efectuades per la AEAT i les conseqüències de no efectuar el seguiment de les seves recepcions

L’1 de gener de 2011, amb l’entrada en vigor del Reial Decret 1363/2010, de 29 d’octubre pel qual es regulen els supòsits de notificacions i comunicacions administratives obligatòries per mitjans electrònics, l’Agència Estatal d’Administració Tributària va posar en marxa un procediment que determina que certes persones físiques i jurídiques, estan obligades a rebre per mitjans electrònics les comunicacions i notificacions que es realitzen per aquesta via, entre d’altres organismes, per l’Agència Tributària.

La data d’inici de l’obligació de recepció electrònica s’inicia, per a cada subjecte passiu, a partir de la data en què rebi una carta de l’Agència Tributària notificant la seva inclusió d’ofici en el sistema.

¿Què es l’adreça electrònica habilitada “DEH”?

La direcció electrònica habilitada serveix per rebre les notificacions administratives que per via telemàtica pot practicar la Administració General de l’Estat i els seus Organismes Públics. Associada a la adreça, el seu titular disposarà d’una bústia electrònica en la que rebrà les notificacions dels organismes y procediments corresponents. Les notificacions no s’envien, per tant, a cap compte de correu electrònic particular.

Tenen obligació de rebre per mitjans electrònics, comunicacions y notificacions, les següents persones i entitats:

–          S.A. i S.L.,

–          Contribuents inscrits en el Registro de Grans Empreses,

–          Contribuents en el Règim de Consolidació Fiscal de l ‘Impost sobre Societats,

–          Contribuents inscrits en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA (REDEME),

–          Altres empreses de caràcter especial.

¿Quines poden accedir a la DEH?

L’accés a la DEH pot ser realitzat directament per l’obligat tributari o mitjançant un apoderat amb poder específic per a rebre notificacions telemàtiques de l’Agencia Tributaria.

En els dos casos es necessària l’autentificació dels interessats mitjançant els certificats electrònics que s’admeten conforme amb l’establert en la normativa vigent. La relació d’entitats emissores de certificats electrònics admesos per l’entitat prestadora dels serveis es troba en http://notificaciones.060.es/ a l’apartat “requisits d’accés”.

Si ja disposa d’un certificat electrònic admès per l’Administració General de l’Estat o DNIe, si es tracta d’una persona física, faci ús del mateix per accedir al seu DEH.

¿M’avisen si he rebut una notificació de la AEAT a la bústia? Efectes i conseqüències

Els efectes de la notificació en la DEH es produeixen en el moment de l’accés al contingut de l’acte notificat, o bé, si aquest accés no s’ha efectuat, pel transcurs de 10 dies naturals des de la seva posada a disposició en aquesta adreça electrònica. Transcorregut el termini indicat, la notificació s’entén practicada i així constarà en la bústia electrònica.

Això suposa que el contribueix obligat a rebre les notificacions per aquest mitjà haurà de consultar, amb una periodicitat no superior a 10 dies naturals, la DEH i comprovar si té notificacions pendents.

No obstant, la Societat Estatal de Correus y Telègrafs, S.A., entitat prestadora del servei, contempla la possibilitat, al configurar el perfil de la bústia electrònica, de consignar un compte de correu electrònic personal en la que, de forma no vinculant, s’informarà de les entrades de les noves comunicacions i notificacions realitzades por la AEAT.

Tant si l’obligat ha accedit al contingut de la notificació o, no havent-hi accedit a aquesta, han transcorregut els 10 dies naturals des de la recepció de la comunicació, s’inicien els terminis administratius de què disposa per poder atendre els requeriments en temps, pagar les liquidacions efectuades per l’AEAT o presentar al·legacions, recursos o reclamacions davant els actes administratius que li són desfavorables.

D’aquesta manera, les conseqüències de no haver conegut el contingut d’aquestes notificacions electròniques en el moment oportú poden suposar per al contribuent sancions, recàrrecs de constrenyiment, embargaments o la renúncia del dret a oposar-se a les pretensions de l’Administració a través dels recursos i reclamacions habilitats a l’efecte.

Access a la bústia electrònica

Complerts els requisits indicats, el contribuent inclòs en el sistema DEH accedirà a la seva bústia electrònica per Internet a través de l’adreça http://notificaciones.060.es/, on podrà veure la seva bústia si fa clic a “entrar”. Prèviament el sistema ens sol·lícita la selecció del certificat electrònic, o DNI-e si es tracta d’una persona física.

Obtenció del certificat electrònic de la FNMT de forma gratuïta a les Oficines de l’Agencia Tributaria

1.- Entri a la web de la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (www.fnmt.es) i seleccioneu la opció “Obtingui el seu CERTIFICAT”. S’introdueix el NIF i la FNMT li retornarà un codi de sol·licitud.

2.- A continuació, haurà de personar-se en una oficina de l’Agencia Tributaria per procedir a la seva identificació.

3.- Una vegada identificada la persona física o jurídica, i una vegada transcorregut un temps mínim de 24 hores, podrà descarregar-se el certificat en el mateix ordinador en el que es va obtenir el codi de sol·licitud.

Apoderament per rebre notificacions electròniques

Una altra possibilitat, complementària amb que l’interessat obtingui el seu propi certificat electrònic, consisteix en que l’accés a les notificacions electròniques que li enviï l’Agencia Tributaria les realitzi una altra persona que ja tingui un certificat electrònic propi i a qui l’interessat hagi atorgat expressament poders per la recepció d’aquestes notificacions mitjançant la seva inscripció a tal efecte en el Registre d’ Apoderaments de la AEAT. Això permet que el tercer apoderat accedeixi a les comunicacions o notificacions rebudes a través de la seva pròpia bústia.

L’ apoderament es pot atorgar d’una de les següents formes:

  • Si l’interessat (poderdant) disposa de certificat electrònic, l’apoderament es pot atorgar a través de la seu electrònica de l’AEAT, dins de l’apartat de “Tràmits destacats”, en el subapartat “Apoderar i atorgar representació”.
  • Si l’interessat no disposés de certificat electrònic, l’apoderament es pot atorgar, be mitjançant compareixença personal del poderdant a les oficines de l’AEAT, be aportant davant aquestes oficines escriptura notarial en la que es dona expressament a l’apoderat el poder de rebre notificacions electròniques de l’AEAT.

Es precís destacar que:

a) Solament podrà apoderar-se per la recepció electrònica de comunicacions i notificacions a una única persona física o jurídica simultàniament, la qual haurà de tenir certificat electrònic per poder rebre les notificacions d’aquesta forma.

b) Serà necessària l’acceptació de l’apoderat, que s’acreditarà per compareixença, en document públic o privat amb signatura legitimada notarialment, o a través d’Internet mitjançant compareixença a la seu electrònica de l’AEAT.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx. 93.872.27.38

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P