AJUTS A LES EMPRESES DEL COMERÇ, DELS SERVEIS, L’ARTESANIA I LA MODA, 2017

Objecte:

Atorgament de les subvencions a les empreses del comerç al detall, dels serveis, l’artesania, i la moda, amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial, de serveis, l’artesanal i el suport a la moda catalana, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors.

Organisme responsable:

CCAM: Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya

Àmbit:

Comerç, serveis, artesania i moda

Tipus:

Subvenció

Beneficiaris:

Les empreses individuals, associades o agrupades (cooperatives de comerç, serveis, artesania i moda), donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.

  • Empreses de comerç: activitats empresarials de comerç al detall, quedant exclosos expressament els fabricants i majoristes que no realitzen venda al detall.
  • Empreses artesanes: desenvolupen activitats relatives al Repertori de famílies d’oficis artesans.
  • Empreses de moda: activitats intensives en disseny i creativitat, els seus productes i serveis estan subjectes a una renovació constant i es vinculen a l’equipament de la persona.
  • Empreses de serveis: Tallers mecànics. Serveis fotogràfics. Copisteries i arts gràfiques. Serveis de reparacions. Agències de viatges detallistes. Tintoreria i bugaderies. Perruqueria i salons d’estètica i bellesa.

Detalls de la convocatòria:

  •  4 Línies d’ajuts i quantia:

a) programa per a la participació en activitats firals sectorials, multisectorials i professionals a Catalunya:  la inversió mínima subvencionable ha de ser 1.000 euros. La quantia de la subvenció és fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.Despeses subvencionables: la contractació de l’espai i de l’estand, el lloguer de mobiliari i assegurances; despeses de muntatge, o retolació i publicitat en mitjans de comunicació.

b) programa de transformació digital.

  • Presència a internet: crear una pàgina web presencial per donar a conèixer l’empresa i els seus productes o serveis a la xarxa. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 500 euros.
  • Xarxes socials: alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  • Comerç electrònic: crear la botiga online a partir d’un establiment físic. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  • Màrqueting digital: promocionar i comunicar a nivell online per ’incrementar vendes, fidelitzar clients, crear marca, etc. La línia cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros.
  • Digitalització de l’establiment a peu de carrer. L’ajut cobrirà fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 6.000,00 euros

c) programa per a la nova implantació de comerços i millora comercial dels establiments: per a la recuperació dels locals buits i per a la reforma d’establiments. La inversió mínima subvencionable ha de ser de 2.000 euros. La subvenció cobreix fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 3.000 euros i contempla, per una banda, les despeses generades per la compra, el lloguer o els tràmits de la concessió administrativa i  les despeses derivades de l’obertura de l’establiment (obres, projectes d’interiorisme, instal·lacions, mobiliari, actuacions d’embelliment d’aparadors, etc.). Per l’altre, cobreix les despeses derivades de les reformes a l’establiment (parada de mercat o botiga a peu de carrer amb antiguitat mínima de 10 anys).

d) programa  promoció i comercialització dels productes artesans. Subvenció  les despeses de participació en exposicions, concursos i altres actuacions de promoció comercial o difusió destinades a millorar i diversificar la comercialització dels productes artesans de l’empresa beneficiària. La inversió mínima subvencionable per la totalitat de les despeses de participació en les diferents actuacions  és de 1.000 euros, essent la despesa de cada actuació de, com a mínim, 500 euros.

La línia cobreix fins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 2.500 euros. I cobreix despeses de contractació d’espai, d’equipament, muntatge, desmuntatge, decoració, transport de mercaderies, seguretat, retolació entre d’altres, per a participació en concursos, exposicions i altres actuacions de promoció comercial o difusió.

Terminis: Pendent de resolució mitjançant convocatòria prevista pel mes de setembre 2017.