Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament de circulant i la inversió d’actuacions per a la innovació, la internacionalització i la industrialització

Objecte:

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia en operacions de préstec per al finançament dels projectes d’innovació, internacionalització o industrialització.

 

Organisme responsable:

ACCIO

 

Àmbit:

Noves Empreses / R+D

 

Tipus:

Ajut a fons perdut / Ajut en espècie

 

Beneficiaris:

Pimes industrials i de serveis relacionats amb seu social o seu operativa a Catalunya.

 

Detalls de la convocatòria:

Tipologia de projectes

Projectes d’innovació, internacionalització o industrialització que comportin una despesa mínima de 100.000,00 euros i que s’orientin a:

a) L’increment o el manteniment de la capacitat productiva.

b) La creació o el manteniment de l’ocupació

c) La dinamització de l’activitat en la cadena de valor.

d) L’ús intensiu de les tecnologies de la informació i de les comunicacions en els seus processos productius i en la resta dels seus àmbits d’activitat.

e) L’increment de les exportacions.

Quantia i condicions dels préstecs:

Es tracta d’ajuts en forma de garanties sobre préstecs atorgats per l’ICF, de manera que el Departament d’Empresa i Coneixement respon del 50% del deute pendent del préstec formalitzat

Condicions dels préstecs:

a) Import: fins al 100% de la necessitat de circulant, amb un mínim de 100.000,00 euros i un màxim de 500.000,00 euros.

En el supòsit de finançament d’inversions, l’import màxim serà d’1.000.000,00 d’euros i no podrà excedir del 80% de les despeses acceptades.

b) Termini:

– Circulant. 5 anys amb 1 de carència

– Inversió: 10 anys amb 2 de carència

c) Tipus d’interès: el tipus d’interès dels préstecs serà variable de l’euríbor a 12 mesos més un diferencial de fins al 3%.

d) Garantia: Fins al 50% restant a càrrec del client i en funció del criteri de l’ICF. A càrrec del Departament d’Empresa i Coneixement: cobertura del 50% de la resta del deute pendent.

e) Altres condicions:

– Comissió d’obertura: màxima del 0,50% del nominal del préstec.

–  Interès de demora: tipus d’interès vigent + el 6%.