Ajuts incorporació de persones majors de 45 anys al mercat de treball

Objecte:

Ajudes a la contractació per fomentar la incorporació al mercat de treball de persones en situació de desocupació majors de 45 anys que es troben en situació de desocupació, apartades del mercat laboral i amb dificultats per reincorporar-se.

Organisme responsable:

Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social – CS

Àmbit:                                                       

TREBALL

Tipus:

Subvenció

 

Beneficiaris:

Podran ser beneficiàries d’aquestes ajudes totes les persones físiques i jurídiques amb capacitat per contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya, a excepció de les administracions públiques i les seves entitats depenent o vinculades, les empreses d’inserció i les empreses de treball temporal.

 

Detalls de la convocatòria:

Les persones destinatàries dels contractes de treball subvencionats:

  • Han d’estar en situació d’atur i tenir 45 anys o més.
  • Han d’estar inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.
  • No han d’haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

Quantia: 

 

 

El SOC subvenciona els contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos, tret de la contractació d’una persona discapacitada que podrà ser màxim de 18 mesos. La jornada laboral a subvencionar està entre el 50% i el 100%.La quantia de la subvenció serà la que es detalla en les següents taules  i en funció del salari brut anual segons conveni, la jornada i la durada del contracte celebrat, i en funció de que la persona contractada tingui reconegut oficialment un grau de discapacitat igual o superior al 33%, o no.

TAULES DE QUANTIA

Termini d’execució: Les ajudes a la contractació subvencionables previstes es correspondran a contractes subscrits, com a màxim, dos mesos abans de la presentació de la sol·licitud de subvenció fins al 15 de novembre de 2017.

 

Terminis: 5 de setembre  de 2017 fins el 15 de novembre de 2017.