Al novembre, model 232

Recordeu que durant el mes de novembre s’ha de presentar el Model 232, declaració informativa d’operacions vinculades i d’operacions i situacions relacionades amb països o territoris qualificats com a paradisos fiscals. Aquest model s’ha de presentar al mes següent als deu mesos posteriors a la conclusió del període impositiu (per tant, al mes de novembre, si l’exercici de l’empresa coincideix amb l’any natural).

En aquest model les empreses han d’informar sobre les següents operacions vinculades:

  • Les realitzades amb una mateixa entitat que en conjunt superen els 250.000 euros.
  • Les considerades «específiques» amb un import conjunt superior a 100.000 euros (vendes d’immobles, de participacions, etc.).
  • Les operacions del mateix tipus i mètode de valoració, sigui quin sigui el seu import, si en conjunt excedeixen del 50% de la xifra de negocis.

Així mateix, també s’han d’incloure en el model 232:

  • El detall de les operacions realitzades amb paradisos fiscals.
  • Les operacions vinculades en què s’hagi aplicat la reducció per Patent Box.