Opció pel règim de devolució mensual d’IVA

Recordeu que durant el mes de novembre l’empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual d’IVA a partir de l’any que ve. A aquest efecte, ha de complir els requisits següents:

  • Ha de sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació del model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella 129: «Sol·licitud d’inscripció/baixa en el registre de devolució mensual».
  • Ha d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • No ha de realitzar activitats que tributin en el règim simplificat.

Si s’acull al règim de devolució mensual, podrà obtenir la devolució de l’IVA que resulti al seu favor a final de cada mes.