Auditoria retributiva

Una auditoria retributiva o salarial consisteix en la recopilació i anàlisi d’informació relativa al salari dels treballadors d’una empresa, amb l’objectiu d’identificar bretxes salarials i posar en marxa les mesures per a garantir la igualtat retributiva entre homes i dones.

 

L’auditoria salarial és el procés a través del qual es tracta de detectar les desigualtats salarials que existeixen dins de la plantilla d’una empresa, inclosos els alts càrrecs i el personal directiu.

 

Objecte de l’auditoria retributiva

L’article 7 de la normativa 902/2020, de 13 d’octubre, assenyala que l’auditoria salarial s’ha de realitzar per a “comprovar si el sistema retributiu de l’empresa, de manera transversal i completa, compleix amb l’aplicació efectiva del principi d’igualtat entre dones i homes en matèria de retribució. Així mateix, haurà de permetre definir les necessitats per a evitar, corregir i prevenir els obstacles i dificultats existents o que poguessin produir-se a fi de garantir la igualtat retributiva, i assegurar la transparència i el seguiment d’aquest sistema retributiu“.

 

L’auditoria d’igualtat retributiva té com a objectiu que l’empresa obtingui la informació necessària per a determinar si el seu sistema retributiu compleix amb la igualtat efectiva entre homes i dones en relació a la retribució salarial, de manera completa i transversal.

 

Metodologia a dur a terme

En ella, s’hauran de valorar els llocs de treball (tasques, retribucions i sistema de promoció) i dissenyar un pla d’actuació per corregir les desigualtats detectades.

Per valorar els llocs de treball, poden acudir al article 28 de l’Estatut dels Treballadors. Aquests ens marca que un treball tindrà el mateix valor a un altre quan siguin equivalents les funcions, les condicions professionals i de formació, els factors relacionats amb el seu acompliment i les condicions laborals pel lloc de treball.

 Valoració dels llocs de treball

El primer a fer és una estimació global de tots els factors relacionats amb els llocs de treball en qüestió i les funcions a dur a terme, permetent l’assignació d’una puntuació per cada un dels llocs de treball. A més, ha d’estar adequada al sector d’activitat de cada lloc de treball.

Quines empreses estan obligades a el·laborar una Auditoria Salarial?

Les empreses que el·laborin un pla d’Igualtat ja sigui de manera obligatòria o voluntària han d’incloure l’Auditoria Salarial en el Pla d’Igualtat

Període de vigència de l’Auditoria Salarial

L’Auditoria retributiva tindrà la vigència del Pla d’Igualtat del que forma part, a excepció que es determini una durada inferior.

Per més informació podeu contactar amb el departament laboral:  laboral@cigassociats.com