Bonificacions en l’IAE

Si la seva empresa tributa en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) per quota municipal, verifiqui si pot sol·licitar alguna de les bonificacions que hi ha en aquest impost per a l’any vinent.

Si la seva empresa factura més d’un milió d’euros a l’any i, per tant, ha de tributar per l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE), verifiqui en les ordenances fiscals del seu municipi si té dret a alguna bonificació. Molts ajuntaments estableixen bonificacions pregades (han de ser sol·licitades), que en alguns casos poden arribar fins a un 95% de la quota municipal.

 

Principals bonificacions municipals:

 

Bonificació per plantilla

En primer lloc, comprovi si el seu ajuntament ha establert alguna bonificació per augment de plantilla. Si el 2021 la seva plantilla mitjana de treballadors indefinits augmenta respecte a la de 2020, és possible que pugui gaudir-la. A aquests efectes:

  • Normalment els ajuntaments exigeixen un increment mínim de plantilla (per exemple, el 3%).
  • Aquest increment sol anar referit als centres de treball de la localitat.

Si la seva empresa té centres de treball en diverses localitats, observi que és possible que tingui dret a la bonificació en aquelles localitats en què hagi augmentat la seva plantilla, fins i tot encara que la plantilla total de la seva empresa s’hagi reduït.

 

Bonificació per inici d’activitat

Si la seva empresa ha iniciat la seva activitat recentment, sàpiga que, a més de l’exempció aplicable en l’IAE durant els dos primers exercicis d’activitat, moltes localitats apliquen una bonificació de fins al 50% de la quota un cop transcorregut aquest període d’exempció.

Aquesta bonificació només es pot sol·licitar una vegada i pot ser aplicable durant fins a cinc anys (a comptar des del tercer any d’exercici d’activitat empresarial i un cop finalitzada l’exempció per inici d’activitat).

Recordi que, tal com passa amb l’exempció per inici d’activitat, aquesta bonificació requereix que l’activitat econòmica no s’hagi exercit anteriorment sota una altra titularitat (per exemple, no seria aplicable en els supòsits de fusió, escissió o aportació de branques d’activitat, entre d’altres).

 

Altres bonificacions

També sol haver-hi bonificacions per a empreses que redueixin el consum d’energia i la contaminació (per utilitzar energies alternatives, per realitzar l’activitat lluny del nucli urbà, per establir un pla de transport per a treballadors …). A Barcelona, ​​per exemple, la bonificació per utilitzar energies renovables és del 50% durant dos anys.

Finalment, hi ha localitats amb bonificacions per a empreses que hagin incorregut en pèrdues. En aquests casos, per saber si la seva empresa té dret a bonificació en 2022, haurà de tenir en compte els resultats de 2020 (últim exercici el termini de presentació de l’Impost sobre Societats ha vençut a la data de sol·licitud).

 

Per poder gaudir d’aquestes bonificacions cal sol·licitar-les en el termini establert per cada ajuntament (en molts casos, durant gener). Informeu-vos dels terminis de la seva localitat i no deixi escapar la seva bonificació.

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament fiscal: rlopez@cigassociats.com