Pla de modernització de la màquina eina

Objecte:

Donar suport a la realització d’inversions en l’adquisició de noves màquines eina que formin part del procés productiu de les PIMES industrials i que contribueixin a la seva modernització.

Beneficiaris:

Pimes, amb CNAE:

 1. Activitats de producció a escala industrial enquadrades en la secció C -Divisions 10 a 32.
 2. Activitats de valorització a escala industrial enquadrades en la secció 38.3x de la CNAE 2009, sempre que disposin en el moment de la sol·licitud de la corresponent autorització de gestió de residus, i el projecte a realitzar es classifiqui com a pertanyent a les operacions de valorització: R2, R3, R4, R5 (a exclusió de la neteja de sòls), R6, R7, R8, R9, R11 i R12 (a exclusió del desmuntatge, la classificació, l’assecat, el condicionament, el reenvasat, la combinació o la mescla).
 3. Activitats complementàries a la producció industrial:
  • Activitats d’envasament i empaquetat a escala industrial enquadrades en la CNAE 82.92
  • Activitats de dipòsit i emmagatzematge a escala industrial incloses en la CNAE 52.10
  • Activitats de reparació a escala industrial de maquinària i equip enquadrades en la divisió 33 de la secció C de la CNAE, sempre i només quan es proporcionin aquests serveis directament a la indústria manufacturera (activitats incloses en les CNAE 10 a 32), a alguna de les activitats enquadrades en la CNAE 35 (subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat), o a les activitats de tractament d’aigües per a ús industrial o de dessalinització d’aigua de mar o aigües subterrànies per a obtenir aigua com a producte principal, enquadrades en la CNAE 36.

Actuacions subvencionables:

Inversions realitzades en territori nacional per a l’adquisició de màquines eina per a la seva incorporació al procés productiu i que compleixin alguna de les següents condicions:

 1. suposin l’ampliació de la capacitat productiva d’un establiment existent
 2. suposin la diversificació de la producció d’un establiment existent en nous productes addicionals
 3. impliquin un canvi essencial en el procés general de producció d’un establiment existent

Despeses subvencionables:

Costos derivats de la compra de maquinaria eina noves, dels següents tipus:

 • Arrancada de viruta
 • Treball de xapa
 • Fabricació aditiva

(Veure detall de màquines elegibles a l’Annex)

Per a ser subvencionables, i en el moment de sol·licitud, hauran de presentar-se almenys 3 ofertes de cadascuna de les màquines eina per a les quals se sol·licita subvenció.

Les despeses d’instal·lació (exclosa l’obra civil) i posada en marxa no superaran en cap cas el 15% del pressupost d’adquisició de les màquines eina.

Pressupost mínim:

L’import mínim de cada màquina eina subvencionable ha de ser major o igual que 70.000€.

Quantia de la subvenció:

Les intensitats de l’ajut són:

 • Petites empreses: 20%
 • Mitjanes empreses: 10%

Amb les següents limitacions:

 • Ajut màxim per màquina: 175.000€
 • Ajut màxim per beneficiari: 300.000€

Característiques:

 • Dotació pressupostaria: 50 M€.
 • Tipus d’ajut: Subvenció.
 • Efecte incentivador.
 • Termini d’execució: Des de l’endemà a la presentació de la sol·licitud i fins a un termini màxim de 15 mesos comptats des de la data de resolució de la concessió.
 • Compatibilitat: Aquestes ajudes són incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat.
 • Règim de concessió: Concurrència competitiva.
 • Àmbit geogràfic: Territori nacional.

Termini de sol·licitud:

Pendent de convocatòria.

 

ANNEX: Màquines eina elegibles

 • Torns
 • Fresadores
 • Mandrinadoras
 • Trepants
 • Roscadoras
 • Rectificadores
 • Afiladoras, pulidoras i amoladoras
 • Centres de mecanitzat
 • Màquines especials i màquines transfer compostes d’unitats de mecanitzat
 • Brochadoras
 • Màquines de electro-erosió
 • Màquines de centrar i refrentar
 • Premses mecàniques
 • Premses hidràuliques / pneumàtiques
 • Servoprensas
 • Punzonadoras
 • Sistemes d’automatització industrial associats a màquina-eina
 • Equips independents d’inspecció i mesurament de peces mecanitzades
 • Talladores / Màquines de roscat
 • Equilibradores
 • Màquines per al conformat per encintat de peces de composites
 • Paneladoras per al treball de la xapa
 • Serres
 • Biseladoras
 • Mortasadores
 • Línies de tall amb premsa, làser, doll d’aigua, gas o ultrasons
 • Màquines per al treball de barres, perfils i tubs
 • Màquines per a fabricació i control de caragols i perns
 • Màquines per a gravar, marcar i/o puntejar
 • Rebladores
 • Granalladoras
 • Equips i sistemes industrials per a la fabricació additiva

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament d’ajuts: sboixadera@inigest.com