Circular 2-2017 Difusió microcredits 2017

Us informem que l’Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria de «microcrèdits» de fins a 5.000€ sense interès i sense aval, a retornar en 4 anys, amb l’objectiu de facilitar l’accés al finançament de projectes empresarials viables que impulsin la creació d’empreses a Manresa.

Fins el dia 28 de febrer de 2017 es poden presentar al Registre General de l’Ajuntament de Manresa les sol·licituds  per a la concessió de microcrèdits.

La convocatòria consta de tres línies:

Línia A: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses dins al Centre Històric de Manresa

Beneficiaris: Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin un traspàs d’un negoci i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci al Centre històric que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2016 i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

Conceptes subvencionables: Adquisició d’actius materials i immaterials (s’exclouen l’adquisició de terrenys i construccions) i despeses imputables necessàries per al desenvolupament del projecte (s’exclouen les despeses financeres i tributaries).

Import dels ajuts: En el cas de persones emprenedores, poden arribar fins al 75% de la inversió inicial i amb un límit màxim de 5.000 €. En el cas d’empreses ja constituïdes poden arribar al 50% i amb un límit màxim de 5.000 €

Línia B: Microcrèdits destinats a la creació d’empreses a Manresa

Beneficiaris: Persones emprenedores que vulguin iniciar un nou projecte empresarial, agafin el traspàs d’un negoci i també empreses ja constituïdes, que obrin un nou establiment comercial o de serveis o agafin el traspàs d’un negoci a Manresa que hagin iniciat l’activitat a partir de l’1 de gener de 2016 i el seu volum de facturació anual no superi els  500.000 euros. .

Conceptes subvencionables: Adquisició d’actius materials i immaterials (s’exclouen l’adquisició de terrenys i construccions) i despeses imputables necessàries per al desenvolupament del projecte (s’exclouen les despeses financeres i tributaries).

Import dels ajuts: En el cas de persones emprenedores, poden arribar fins al 75% de la inversió inicial i amb un límit màxim de 5.000 €. En el cas d’empreses ja constituïdes poden arribar al 50% i amb un límit màxim de 5.000 €

Línia C: Microcrèdits destinats a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda

Beneficiaris: Empresaris i empreses ja constituïdes o de nova creació que exerceixin una activitat destinada al comerç, serveis o restauració i que disposin d’un establiment comercial i el seu volum de facturació anual no superi els 500.000 euros.

Conceptes subvencionables: Es podran finançar inversions en obres d’adequació i/o millora de l’establiment per a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda així com qualsevol altre inversió o despesa relacionada amb l’accessibilitat. Les despeses hauran de referir-se a inversions relacionades a partir de l’1 de gener de 2016.

Import dels ajuts: Els ajuts poden arribar a 50% de la inversió inicial necessària i amb un límit màxim de 2.000 €.

Condicions generals

–       No cal aval, la garantia és la viabilitat del projecte empresarial.

–       Tipus d’interès: 0%

–       Termini màxim de devolució: 4 anys

–       Amortització: Quotes lineals trimestrals

Àmbit temporal

Els projectes subvencionables seran aquells realitzats o a realitzar durant el període comprès entre el 1 de gener de 2016 i els tres mesos posteriors a comptar a partir de l’endemà de la data de cobrament de l’ajut reintegrable.

Termini de presentació

La sol·licitud s’ha de presentar abans del dia 28 de febrer de 2017