CIRCULAR Nº 11/2015: ALIMENTS QUE PODEN PROVOCAR AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES

Benvolgut client,

El 31 desembre 2014 ha entrat en vigor el Reglament ( UE ) 1169/2011 sobre informació alimentària facilitada al consumidor. Per desenvolupar alguns aspectes del reglament , s’ha publicat el Reial Decret 126/2015, que ha entrat en vigor el 5 de març 2015 .

La normativa conté una llista de 14 al·lèrgens que han d’ identificar-se quan s’utilitzen en el procés de fabricació o preparació d’un producte alimentari, perquè poden provocar al·lèrgies o intoleràncies alimentàries. Aquesta informació, a més de constar en l’etiqueta dels productes envasats, també s’ha d’oferira les persones consumidores:

–       En els establiments on s’ofereix qualsevol tipus de menjar, com ara, bars, restaurants, cafeteries o similars.

–       En els establiments on es venen aliments sense envasar o que s’envasin a petició de la persona consumidora, com ara menjars preparats, pastissos, pans, pastes, gelats…, o altres aliments que es venen a granel.

–       En els establiments que venen o subministren aliments sense envasar a altres establiments (serveis de menjars o càtering), com ara, escoles, hospitals, residències per a la tercera edat, etc.

–       En els establiments on es venen aliments que hagin estat envasats per la persona titular del comerç al detall per a la seva venda immediata .

–       En els establiments que venen aliments a distància (telefònicament, per Internet … )

Aquests establiments estan obligats a proporcionar informació sobre la utilització dels 14 al·lèrgens quan s’utilitzin com a ingredients d’un plat o aliment.

En general, la informació sobre al·lèrgens ha de ser clara, llegible, disponible i accessible per al consumidor. Es podrà presentar de forma escrita (detallant els al·lèrgens), en suports com un menú, una carta o etiqueta, o una pissarra o cartell pròxim a l’aliment. Una altra opció és utilitzar cartells fàcilment visibles i accessibles que indiquin on es pot obtenir la informació  ja sigui de forma escrita o oral .

La informació es pot facilitar de forma oral, sempre que :

– Es pugui subministrar fàcilment i quan sigui sol·licitada, abans de finalitzar l’acte de compra, per part del personal de l’establiment o a través de mitjans alternatius que no suposin un cost addicional per al consumidor.

– Es registri de forma escrita o electrònica a l’establiment on els aliments s’ofereixen per a la venda i sigui fàcilment accessible tant per al personal de l’establiment com per a les autoritats de control i els consumidors que la sol·licitin.

La Generalitat de Catalunya ha elaborat una «Guia breu d’ informació alimentària » on es poden consultar els 14 grups d’aliments que provoquen al·lèrgies o intoleràncies, recomanacions i exemples de les diferents formes de presentar la informació segons el tipus d’establiment o d’aliments.

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors  nostre despatx. 93.872.27.38

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 10 de juliol de 2015