Inversions Empresarials d’Alt Impacte

Inversions Empresarials d’Alt Impacte

OBJECTE DE L’AJUT
Projectes d’inversió d’actius fixes i/o projectes de creació d’ocupació, així com projecte de R+D ubicats a Catalunya, tant d’empreses ja establertes com d’empreses que volen establir-s’hi

TIPOLOGIA DE PROJECTES
a) Projectes d’inversió empresarial en actius fixes.
b) Projectes de creació d’ocupació
c) Projectes de creació d’inversió i creació d’ocupació
c) Projectes de R+D
d) Projectes estratègics per l’economia catalana, que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments o diversificació d’empreses ja presents
Període d’execució dels projectes portats a terme des del 1/01/2015 al 31/12/2016

REQUISITS
Els projectes elegibles hauran de complir els requisits següents:
1) Pels projectes d’inversió empresarial en actius fixos, 3 milió d’euros de despesa mínima acceptada, en actius fixes materials i immaterials.
2) Pels projectes de creació d’ocupació, en projectes industrials, la creació mínima de 15 nous llocs de treball
3) Pels projectes de R+D, un import mínim de despesa mínima acceptada de 1M d’euros.
4) Pels projectes estratègics per l’economia catalana, una inversió mínima de 5 milions d’euros de despesa acceptada en actius fixes productius i la creació d’un mínim de 50 llocs de treball. Aquests projectes s’han de localitzar en algun dels municipis del mapa d’ajuts d’estat de finalitat regional

DESPESES SUBVENCIONABLES
Per projectes d’inversió d’actius fixes:
a) Actius materials: maquinària i instal•lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents.
b) Actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

Per projectes de creació d’ocupació:
a) El cost salarial d’un any dels llocs de treball de nova creació. El cost salarial inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa.

Pels projectes de R+D:
(i) Despeses de personal propi i contractat associat directament i exclusivament al projecte (investigadors, tècnics i personal auxiliar), durant el seu període d’execució; (ii) Col•laboracions externes de qualsevol mena utilitzades exclusivament per a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental; (iii) Despeses d’adquisició d’equipament i instrumental dedicats exclusivament i permanentment a l’activitat de recerca industrial i desenvolupament experimental. En el cas de les PIMES, també es podran incloure les despeses de registre de drets de propietat industrial i propietat intel•lectual generats com a conseqüència del projecte; (iv) Altres despeses directament vinculades a l’activitat de recerca i desenvolupament experimental.

Pels projectes estratègics per l’economia catalana:
Actius materials: maquinària i instal•lacions de nova adquisició i inversions que incorporin processos amb alt contingut tecnològic als equips ja existents; i actius immaterials: Inversió en transferència de tecnologia mitjançant l’adquisició de drets de patents, llicències, know-how o coneixements tècnics no patentats.

AJUTS
Actius fixos: fins a un 10%
Creació d’ocupació: del 20 al 25% en funció del tipus de col•lectiu contractat.
Despeses R+D: fins al 25%

TERMINI PRESENTACIÓ SOL•LICITUDS
Fins al 8/10/2015