CIRCULAR Nº17: SEGELL PIME INNOVADORA

Mitjançant la present circular els volem informar d’una nova fórmula per tal de reconèixer el caràcter innovador de petites i mitjanes empreses, el “Segell de PIME Innovadora”.

Què és el Segell de PIME Innovadora?

Es un reconeixement per part del “Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO) que serveix d’accés a determinades polítiques d’ajut a la petita i mitjana empresa innovadora.

Incentius per la PIME Innovadora

Les empreses que disposin d’aquest Segell poden accedir als incentius detallats a continuació:

–          Compatibilitat incentius fiscals: A les empreses que en disposin se’ls permet aplicar a l’hora la bonificació a la Seguretat Social per personal investigador i deduccions fiscals per la realització de projectes d’R+D+i a l’Impost de societats.

–          Accés a línies toves de finançament

–          Preferència en:

o   Ajuts directes

o   Compra pública

o   Emissió de IMV

o   Valor afegit de la marca

 

Requisits per ser PIME Innovadora

Una PIME Innovadora, segons la definició que recull el RD 475/2014 sobre bonificacions a la cotització a la Seguretat Social del personal investigador, a l’article 6, es una petita o mitjana empresa, intensiva en R+D+i i en que concorri en alguna de les següents circumstancies:

a) Que l’empresa hagi rebut finançament públic en els últims tres anys, sense haver sofert revocació per incorrecta o insuficient execució de l’activitat finançada, a través de:

1.º Convocatòries públiques en el marco del “VI Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica” o del “Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación”.

2.º Ajuts per la realització de projectes de R+D+i, del “Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial – CDTI”.

3.º Convocatòries del 7.º Programa Marco de R+D+i o del Programa Horizonte 2020, de la Unió Europea.

b) Quan hagi demostrat el seu caràcter innovador, mitjançant la seva pròpia activitat:

1.º Per disposar d’una patent pròpia en explotació en un període no superior a cinc anys anteriors a l’exercici del dret de bonificació.

2.º Per haver obtingut, en els tres anys anteriors a l’exercici del dret de bonificació, un Informe Motivat Vinculant positiu a efectes d’aplicació de la deducció a la què es refereix l’article 35 del text refós de la Llei de l’Impost de Societats, aprovat pel Real Decret Legislatiu 4/2004, de 5 de març.

c) Quan hagi demostrat la seva capacitat d’innovació, mitjançant alguna de les següents certificacions oficials reconegudes pel “Ministerio de Economía y Competitividad”:

1.º Jove Empresa Innovadora (JEI), segons l’Especificació AENOR EA0043.

2.º Petita o microempresa innovadora, segons l’Especificació AENOR EA0047.

3.º Certificació conforma a la norma UNE 166.002 «Sistemes de gestió de la R+D+i».

Recentment s’ha obert el registre d’inscripció i creiem que portar a terme aquest tràmit pot ser molt interessant per la seva empresa, pels beneficis que li pot reportar.

Si estan interessats, o bé per qualsevol consulta o aclariment, no dubtin en contactar amb Ester Morillas o Carme Alonso, al telèfon 93.872.27.38.

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P

Manresa, a 28 d’octubre de 2015