PROGRAMA D’INVERSIÓ DIRECTA A L’EXTERIOR (IDE)

BENEFICIARIS

Empreses amb ànim de lucre i domicili fiscal a Catalunya que tinguin una activitat industrial, comercial o de serveis sempre que aquests es duguin a terme a l’exterior i per no residents a l’estat espanyol, i que comptin amb un projecte d´inversió directa a l’exterior.

OBJECTE DE SUBVENCIÓ

Es podran subvencionar Projectes d´inversió directa a l´exterior d’activitat comercial, logística, tècnica, productiva o de serveis de la naturalesa següent:

  • Projectes de creació d´una societat nova amb personalitat jurídica pròpia a un país de destinació en el qual l´empresa sol·licitant no hi tingui constituïda cap altre societat.
  • Adquisició d´empreses estrangeres, sempre que l´empresa a adquirir no estigui participada per socis o accionistes de l´empresa sol·licitant de l´ajut.
  • Projectes en països en els que l’empresa sol·licitant ja tingui constituïda una filial, sempre i quan el projecte sigui convertir la filiar comercial en productiva.

La participació de l’empresa beneficiaria en el capital de la nova societat a l’exterior ha de ser superior al 50%, excepte en aquells casos en què la legislació local obligui a un percentatge menor.

La inversió pot ser directa de l’empresa beneficiaria a la filial. En cap cas s’acceptarà que la inversió estigui realitzada per un soci de l’empresa beneficiaria.

L’activitat de la nova societat objecte d’inversió a l’exterior haurà de ser la mateixa o derivada de la cartera de productes y serveis de l’empresa sol·licitant o necessària per millorar la seva productivitat, y la inversió a l’exterior no pot suposar una reducció de les activitats a l’empresa a Catalunya.

Seran subvencionables els projectes realitzats entre l’1 de gener de 2015 i el 31 de desembre de 2016, sempre i quan la constitució de la societat a l’estranger o el registre de l’empresa es porti a terme durant aquest període.

Es prioritzaran:

–          Els projectes d’implantació a països BRIC (Brasil, Rússia, índia, Xina), Marroc, Mèxic, Turquia, Indonesia i Estats Units d’Amèrica.

–          Els projectes d’empreses que hagin incrementat el nombre de treballadors a l’empresa matriu l’últim any.

–          Els projectes d’empreses que no hagi sol·licitat un IDE l’any 2014

–          Els projectes d’implantació que representen una inversió mínima de 20.000 €

–          Queden excloses aquelles inversions fetes a països de la UE 28, excepte aquelles implantacions de caràcter productiu o de R+D.

 

 

DESPESES SUBVENCIONABLES

Despeses de constitució, registre de marques i patents, homologacions i certificacions al país d´establiment, salaris, lloguer, despeses en actius fixes no immobiliaris, generades des de l’ 1 de gener del 2015 fins a 31 de desembre de 2016.

TIPUS D’AJUT

Ajut a fons perdut fins a un 25% de les despeses subvencionables acceptats si la filial és productiva  industrial i fins a un 15% en els altres casos.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

Fins al 15 de desembre de 2.015