Compte Corrent Tributari (CCT)

Recordeu que durant aquest mes d’octubre la seva empresa pot sol·licitar que al 2020 li sigui aplicable el sistema de Compte Corrent Tributari (CCT).

Aquest sistema li permetrà compensar entre si els resultats a ingressar o a retornar de les seves declaracions de l’Impost sobre Societats, IVA, retencions i pagaments a compte, que siguin imputables a cada trimestre, de manera que podrà efectuar una sola liquidació trimestral per la diferència.

 

Aquest sistema pot ser especialment interessant per a aquelles empreses que presentin autoliquidacions a ingressar i a retornar i que presentin declaracions mensuals (per exemple, si facturen més de 6.010.121,04 euros a l’any o estan acollides al REDEME).

 

Gràcies al CCT podran liquidar els saldos de les seves declaracions al final de cada trimestre (en lloc de fer-ho mensualment), retardant així el pagament i obtenint estalvis financers.

Per acollir-se a aquest sistema, la seva empresa ha de complir els requisits següents:

  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • Que en 2018 (ha de prendre com a referència l’any anterior al de la sol·licitud) la quantia de les declaracions a retornar cobrades o reconegudes hagi estat, almenys, del 40% de les declaracions a pagar presentades.
  • I, per últim, que l’empresa no hagi renunciat ni hagi estat exclosa per part d’Hisenda del sistema de CCT durant l’any en què es presenti la sol·licitud ni en l’any anterior.

 

Si està interessat en que efectuem la sol·licitud per aplicar el sistema de CCT, o vol més informació o aclarir dubtes, pot posar-se en contacte amb els membres del departament comptable-fiscal a través del telèfon 93.872.27.38 o del correu electrònic rlopez@cigassociats.com.