Cupons a la competitivitat empresarial (2021)

Objecte:

Concessió d’ajuts per a la contractació de serveis en forma de cupons prestats per proveïdors acreditats per ACCIÓ mitjançant les respectives Resolucions per a l’acreditació d’assessors, agents de suport a la internacionalització i entitats TECNIO publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

El proveïdor seleccionat haurà d’estar acreditat i, per tant, tenir l’acreditació vigent en el moment de fer la sol·licitud de l’actuació subvencionada.

 

Línies:

 1. Línia de Cupons d’innovació i estratègia: innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació.

* Un beneficiari que hagi rebut un cupó en les 3 convocatòries anteriors d’aquesta línia per l’acció de millora del model d’innovació o per l’acció de model de gestió i processos d’innovació no pot rebre un cupó de la categoria de model de gestió i processos de la innovació en aquesta convocatòria.

 1. Línia de Cupons Indústria 4.0: realització d’una diagnosis prèvia a la implantació d’un projecte de transformació digital cap a la industria 4.0.
 2. Línia de Cupons a la Internacionalització: internacionalització de l’empresa.
 3. Línia de Cupons International eTrade: internacionalització a través dels canals digitals.

 

Beneficiaris:

De manera genèrica, les beneficiàries han de ser petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya.

 

Actuacions subvencionables:

Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació del servei d’assessorament per part d’un proveïdor acreditat per ACCIÓ.

 1. Cupons Innovació i estratègia:
 • Model de gestió i de processos d’innovació: Per implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible.
 • Propietat Industrial: Per la redactar i presentar patents o models d’utilitat / Per definir un pla estratègic de la propietat industrial i intel·lectual de l’empresa
 • Economia Circular: Per aplicar criteris d’ecodisseny en els teus productes, serveis i processos amb l’objectiu d’analitzar i minimitzar el seu impacte ambiental.
 • Fiscalitat de la Innovació: Per obtenir certificats en matèria d’R+D+i.
 • Tecnologia: Per rebre assessorament adreçat al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i testatges necessaris en processos de R+D i innovació de component tecnològica.
 1. Cupons Indústria 4.0:
 • Diagnosi Indústria 4.0: Definició d’un full de ruta per a la transformació digital de l’empresa. Aquesta diagnosi inclou la identificació d’oportunitats de millora per permetre la incorporació de noves tecnologies i facilitar el canvi estratègic, organitzatiu i cultural cap a la indústria 4.0 amb l’establiment de plans de transformació.
 • Implantació Indústria 4.0: A partir d’una estratègia de transformació digital definida, aquest cupó inclou l’assessorament en la integració i testatge de tecnologies de la indústria 4.0 a través de la realització de proves pilot o l’accés a infraestructures tecnològiques, instal·lacions o arquitectures singulars.
 1. Cupons Internacionalització:
 • Plans de promoció internacional: Selecció del producte o servei a internacionalitzar, dels països de destí, dels canals de distribució, elaboració del llistat de clients potencials.
 • Subcontractació Export Manager
 1. Cupons International eTrade:
 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals
 • Definició de l’estratègia digital internacional: Definició d’objectius, selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor i definició dels canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme

 

Quantia de la subvenció:

La subvenció consistirà en una aportació única per beneficiària:

 • Cupons Innovació i estratègia:
  • Model de gestió i de processos d’innovació: Màxim 6.000€.
  • Propietat Industrial: Màxim de 4.000€, per la definició de l’estratègia de propietat Industrial i intel·lectual, i 2.500€ per la redacció i presentació de la patent o model utilitat.
  • Economia Circular: Màxim 6.000€.
  • Fiscalitat de la Innovació: Màxim 2.500€.
  • Tecnologia: Màxim 6.000€.
 • Cupons Indústria 4.0:
  • Diagnosi Indústria 4.0: Màxim 8.000€.
  • Assessorament en la implantació Indústria 4.0: Màxim 20.000€.
 • Cupons a la Internacionalització:
  • Plans de promoció internacional: Màxim 2.500€.
  • Subcontractació Export Manager: Màxim 4.000€.
 • Cupons International eTrade: Màxim 6.000€.

En qualsevol cas:

 • La quantia de la subvenció atorgada no pot superar el cost subvencionable del projecte.
 • Despesa mínima: 80% del cost aprovat de l’actuació subvencionada.
 • La quantia de la subvenció atorgada, juntament amb els ajuts de minimis percebuts per la beneficiària en els 3 darrers exercicis fiscals no podrà superar 200.000 euros.

 

Característiques:

 • Una mateixa beneficiària pot rebre com a màxim 3 cupons, amb un màxim d’un cupó per cada línia d’ajut, amb l’excepció de la línia de Cupons d’innovació i estratègia en el que es pot rebre 2 cupons si un d’ells és de propietat industrial o fiscalitat.
 • El procediment de concessió és el de concurrència no competitiva, i les sol·licituds es resoldran per ordre cronològic de presentació.
 • El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la serà de sis mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • El pagament del 100% de l’ajut es farà a la beneficiària i s’ha de tramitar un cop s’hagi comprovat la justificació de la realització del servei subvencionat per part d’ACCIÓ, i prèvia acta favorable de comprovació per part d’un tècnic.
 • Bestreta de pagament: Per als ajuts a cupons d’assessorament en la implantació de la línia Indústria 4.0 es pagarà una bestreta del 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament.
 • Justificació de la realització del servei: En el termini màxim de 2 mesos des de la data de finalització de l’actuació subvencionada.
 • Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut concedit amb la mateixa finalitat.
 • Els projectes subvencionats es podran executar des de l’1 de gener del 2021 i el 30 de setembre de 2022 i no es donaran ampliacions d’aquest termini.

 

Termini: Pendent de convocatòria.

 

La convocatòria 2021 s’obrirà properament. Si hi esteu interessats ens podeu contactar i us ajudarem a tramitar el vostre cupó:  info@inigest.com