DEROGACIÓ DEL REAL DECRET LLEI DE LLOGUER D’HABITATGES

El passat dia 24 de gener de 2019 es va publicar al BOE la resolució per la que es deroga el Real Decret Llei 21/2018, de 14 de desembre, de mesures urgents en matèria de vivenda i lloguer.

Entre d’altres mesures, el Real Decret Llei establia com a novetats que, en els contractes de lloguer de vivenda per a ús permanent i estable, els arrendataris quedaven exempts de satisfer l’Impost Sobre Transmissions Patrimonials (ITP). Aquest Real Decret Llei també ampliava la durada dels contractes.

Doncs bé, com a conseqüència de la referida derogació, cal tenir en compte el següent:

  • Els contractes d’arrendament de vivenda per a ús permanent que hagin estat formalitzats entre el 19 de desembre de 2018 i el 23 de gener de 2019 (termini durant el que ha estat en vigor el Rel Decret Llei) estan exempts de satisfer l’Impost de Transmissions Patrimonials, i els hi serà d’aplicació la normativa derogada.
  • Els contractes d’arrendament formalitzats a partir del 24 de gener de 2019, i fins que la normativa no sigui novament modificada, queden sotmesos a l’anterior normativa, pel que els hi tornarà a ser exigible l’Impost de Transmissions Patrimonials.