RD 28/2018 DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA SOCIAL, LABORAL I DE TREBALL.

Salari Mínim Interprofessional

El Reial decret 1462/2018, estableix que la quantia del SMI per aquest any 2019 serà de:

30 euros/ dia, 900 euros/mes en 14 pagues o 12.600 euros anuals.

Aquesta pujada suposa un increment del 22,3% respecte la quantia de l’SMI vigent durant l’any 2018, quan se situava en 10.302,60 euros l’any.

S’ hauran de modificar els salaris establerts als convenis col·lectius que siguin inferiors  a aquesta quantitat,  cap conveni podrà contemplar retribucions que en còmput anual siguin inferiors a l’import del SMI vigent.

Ara bé, cal tenir present que no s’aplicarà el nou import per determinar la quantia o els possibles increments del salari base o els diferents complements salarials en el cas dels convenis col·lectius vigents a data del passat 1 de gener de 2019 que facin servir l’SMI com a referència per determinar aquests conceptes.

 Revalorització de les pensions del sistema de la Seguretat Social

 Amb caràcter general, l’ 1 de gener de 2019, les pensions contributives es revaloritzaràn en un 1,6% i les pensions mínimes i les no contributives en un 3%.

Per altra banda, la quantia del límit d’ ingressos per al reconeixement dels complements per mínims i de les prestacions familiars de la SS per fill o menor a càrrec i per famílies nombroses experimentaran un increment del 3% sobre la quantia vigent al 2018.

El límit d’ aquests ingressos serà:

Sense cònjuge a càrrec: 7.569 euros anuals.

Amb cònjuge a càrrec: 8.829 euros anuals.

S’ estableix un complement de pensió de 525 euros anuals, per als pensionistes que acreditin no disposar d’ un habitatge en propietat i pagar un lloguer.

Jubilació obligatòria

 Mitjançant la Disposició final primera, s’ incorpora la modificació de l’ Estatut dels Treballadors per tal que els convenis col·lectius puguin establir clàusules que possibilitin l’ extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’ edat legal de jubilació.

Protecció per atur assistencial

La vigència d’aquest subsidi destinat a persones en situació d’atur amb càrregues familiars i carència de rendes que havien esgotat la prestació de desocupació sense poder accedir a la jubilació en modalitat contributiva o no contributiva es revisava semestralment i es condicionava a que la taxa d’atur es situés per sobre del 15%. D’ara en endavant, es mantindrà la seva aplicació de forma indefinida malgrat la taxa d’atur es situï per sota de l’esmentat del 15%.

Derogació de contractes de treball i incentius a la contractació vinculades a una taxa de desocupació superior al 15%

 Es deroguen els següents contractes i incentius:

 • Contracte indefinit de suport als emprenedors (incorporava un període de prova d’un any).
 • Contractes de formació i aprenentatge amb persones d’ entre 25 i 30 anys. Es limita aquesta modalitat de contractació a les persones de 24 anys o menys.
 • Els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa.
 • La contractació indefinida d’ un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Els incentius a la contractació en nous projectes d’ emprenedoria jove.
 • El contracte al primer treball jove.
 • Els incentius als contractes de practiques.

Afiliació a la Seguretat Social de les pràctiques no laborals

Les empreses i entitats on es desenvolupin pràctiques formatives no laborals i pràctiques acadèmiques externes no remunerades estaran obligades a estar d’ alta a la Seguretat Social i abonar les corresponents cotitzacions, tal i com fins ara es feia en el cas de les pràctiques remunerades.

Aquestes persones estaran enquadrades al règim general com assimilades a treballadors per compte aliena, amb exclusió de la protecció de l’ atur.

Aquesta mesura ja ha estat aprovada però està pendent de desenvolupament reglamentari.

Recàrrec a les cotitzacions pels contractes de poca durada

El RD 28/2018, entre les seves novetats també afegeix a la seva Disposició final Segona, la modificació de l’ article 151 de la Llei de la SS, en la que s’ aplica un increment del 40% a la quota empresarial per contingències comunes per tots els contractes de treball que tinguin una durada inferior a 5 dies o menys.

Addicionalment, també s’aplicarà un coeficient de 1.4 per a cada dia de contractació i cotització, de tal forma que s’incrementi el còmput de dies cotitzats.

 Actualització de les bases de cotització al règim general

Les bases de cotització també experimenten un increment. La base mínima en el Règim General s’incrementa un 22,3% -el mateix percentatge d’increment del Salari Mínim Interprofessional- i se situa en 1050 euros mentre que la base màxima puja un 7% fins als 4070,10 euros.

Cotització i cobertura de la Seguretat Social dels autònoms

La base mínima des autònoms s’ incrementa un 1,25% i queda fixada en 944,40 euros.

El tipus mínim de cotització general, que inclou totes les contingències , es situa al 30%, i, que a més inclou noves cobertures socials.

És a dir que, aquest col·lectiu queda obligat a cotitzar per la cobertura de les contingències comunes (malaltia comunia i accident no laboral) i professionals (accident de treball i malaltia professional). També serà obligatòria la cobertura per cessament de l’ activitat i es duplicaran els períodes de prestació.

Per tant, les noves cobertures socials facilitaran a l’ autònom les següents  accions:

 • Cobrar prestació per AT o MP des del primer dia que cursi la baixa.
 • Deixar de pagar la quota dels autònoms a partir del segon mes de baixa per IT i fins el moment de l’ alta.
 • Accedir a formació continua.
 • Major accés a la prestació per cessament de l’ activitat la durada de la qual augmenta de 12 a 24 mesos.