QUINES NOVETATS DEPARA EL 2019 PER A LA PENSIÓ DE JUBILACIÓ?

El 2019 depara NOVETATS  en relació a la PENSIÓ DE JUBILACIÓ. A Cervera & Gonfaus hem optat aquest mes,  per a destacar el més rellevant del conegut Real Decret-Llei 28/2018 publicat al BOE en data 29 de desembre de 2018,  que com veurem, aporta certes novetats interessants tant per als JA PENSIONISTES perceptors de la pensió de jubilació, com per ALS FUTURS PRÒXMIS BENEFICIARIS de la prestació.

 1. Els convenis col·lectius tornen a poder establir clàusules de jubilació forçosa

Nova redacció TRLET  disposició addicional 10ª

Els convenis col·lectius podran establir clàusules que possibilitin l’extinció del contracte de treball pel compliment per part del treballador de l’edat legal de jubilació fixada en la normativa de Seguretat Social, sempre que es compleixin els següents requisits:

 1. a) El treballador afectat per l’extinció del contracte de treball haurà de complir els requisits exigits per la normativa de Seguretat Social per a tenir dret al 100% de la pensió ordinària de jubilació en la seva modalitat contributiva.
 2. b) La mesura haurà de vincular-se a objectius coherents de política d’ocupació expressats en el conveni col·lectiu, tals com:
 • La millora de l’estabilitat en l’ocupació per la transformació de contractes temporals en indefinits;
 • La contractació de nous treballadors;
 • El relleu generacional;
 • O qualssevol altres dirigides a afavorir la qualitat de l’ocupació.
 1. Beneficiaris de pensions que es causin abans del 1-1-2020 i dret d’opció entre la normativa o a 31-12-2012

Nova redacció de la LGSS disposició transitòria 4ª

En determinats suposats els beneficiaris de pensions de jubilació el fet causant de la qual es produeixi abans del 1-1-2020 podran optar entre l’aplicació de la normativa vigent a 31-12-2012 o la normativa vigent en el moment del fet causant. Concretament, les pensions que es causin abans del 1-1-2020 es continuarà aplicant la normativa sobre pensió de jubilació (modalitats, requisits d’accés i càlcul) vigent a 31-12-2012 en els següents supòsits:

 1. a) Les persones la relació laboral de les quals s’hagi extingit abans de 1-4-2013, sempre que amb posterioritat a tal data no tornin a quedar incloses en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.
 2. b) Les persones amb relació laboral suspesa o extingida com a conseqüència de decisions adoptades en un ERE, o per mitjà de convenis col·lectius de qualsevol àmbit, acords col·lectius d’empresa així com per decisions adoptades en procediments concursals, aprovats, subscrits o declarats amb anterioritat a 1-4-2013, sempre que l’extinció o suspensió de la relació laboral es produeixi amb anterioritat a 1-1-2020. En aquest cas és condició indispensable que els indicats acords col·lectius d’empresa es trobin degudament registrats en l’INSS o en l’Institut Social de la Marina, si escau, en el termini que reglamentàriament es determini.

El legislador aclareix que els beneficiaris esmentats poden optar per que se’ls apliqui, per al reconeixement del seu dret a pensió, la legislació que estigui vigent en la data del fet causant d’aquesta.

 1. Quanties mínimes i màximes de les pensions de jubilació per a l’any 2019

Annex I,  II RDL 28/2018

 • Quanties màximes any 2019:

 

Jubilació contributiva amb cònjuge a càrrec €/any Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) €/any Amb cònjuge no a càrrec €/any
Titular amb 65 anys 11.701,20 € 9.483,60 € 9.000,60 €
Titular amb menys de 65 anys 10.970,40 € 8.871,80 € 8.386,00 €
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa 17.551,80 € 14.225,40 € 13.501,60 €
 • Quanties mínimes any 2019:

 

Jubilació contributiva amb cònjuge a càrrec €/any Sense cònjuge (unitat econòmica unipersonal) €/any Amb cònjuge no a càrrec €/any
Titular amb 65 anys 11.359,60 9.206,40 8.737,40
Titular amb menys de 65 anys 10.649,80 8.612,80 8.141,00
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa 17.039,40 13.809,60 13.106,80