El cost del lot de Nadal

El proper Nadal la seva empresa vol lliurar una cistella als seus empleats. Tingui en compte algunes consideracions fiscals que poden ajudar a reduir el seu cost total.

 

Moltes empreses no adopten cap precaució especial a l’hora de comptabilitzar les factures dels cistells de Nadal: les computen com a despesa, es dedueixen l’IVA i no fan res més. I com que el cost de la cistella per cada empleat no és massa alt, tampoc imputen cap retribució en espècie per aquest cost.

 

Tractament fiscal

Impost sobre Societats. Els imports satisfets pels lots de Nadal són una despesa deduïble en l’IS, per la qual cosa en aquest impost no hi ha cap problema. La mateixa llei estableix que no es consideren donatius o liberalitats -conceptes que no serien deduïbles- les despeses que, d’acord amb els usos i costums, s’efectuïn al personal de l’empresa.

 

Retribució en espècie. No obstant això, el fet que aquest desemborsament es consideri una despesa deduïble en l’Impost sobre Societats té una contrapartida: el lot es considera una major retribució dels treballadors (en aquest cas en espècie). I en aquests casos l’empresa resta obligada a efectuar un ingrés a compte a favor d’Hisenda:

 

IVA. Finalment, l’IVA dels lots acabarà sent un major cost per a la seva empresa (ja que es suporta en l’adquisició de béns destinats a l’ús privat del seu personal). El 10 o el 21% (en funció dels productes que hi hagi en els lots) del total de la factura serà un major cost per a la seva empresa, i Hisenda pot reclamar-lo si es dedueix indegudament.

 

Estalvi en l’IVA

Tenint en compte aquestes circumstàncies, pot aconseguir una reducció de costos si lliura lots en què tot l’IVA aplicable sigui de l’10%:

  • Si dins el lot hi ha begudes alcohòliques, el cost d’aquestes comporta un IVA del 21%, ​​de manera que suportarà aquest percentatge addicional de cost.
  • En canvi, només lliurament productes l’IVA dels quals és el 10% (per exemple un pernil, o un lot d’embotits ibèrics), el cost addicional serà inferior.