El Tribunal Constitucional valida l’acomiadament objectiu per faltes d’assistència encara que siguin justificades

El passat 16 d’octubre de 2019, el Tribunal Constitucional va dictar sentència en relació al recurs d’inconstitucionalitat de l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, relatiu al supòsit d’Acomiadament per Causes Objectives per faltes d’assistència encara que siguin justificades. El recurs plantejava la inconstitucional del precepte en base a una vulneració dels articles 14 i 15 de la Constitució Espanyola que protegeixen la igualtat davant de la llei, i el dret a la integritat física i moral.

Cal recordar, que l’article 52 d) de l’Estatut dels Treballadors, permet acomiadar per causes objectives (això és, amb l’abonament d’una indemnització de 20 dies per any de servei) als treballadors que presentin unes dades d’absentisme encara que sigui justificat, de:

  1. 20% des les jornades hàbils en dos mesos consecutius (sempre que el total de faltes d’assistència en els darrers 12 mesos anteriors arribin al 5% de les jornades hàbils).
  2. 25% de les jornades hàbils en 4 mesos discontinus dins d’un període de referència de 12 mesos.

És rellevant, i el que va ser objecte de recurs d’inconstitucionalitat, que per tal de poder acreditar aquests percentatges, la legislació laboral permet considerar com a absències qualsevol dia de treball en que no s’hagi prestat treball efectiu encara que sigui per causa justificada; és a dir, s’inclouen en aquest barem (entre d’altres) aquells dies en que el treballador resti en situació d’Incapacitat Temporal per contingències comunes amb la única limitació de que es tracti de períodes fins a 20 dies (les baixes que superin els 20 dies, resten excloses del còmput). Tampoc computen com a faltes d’assistència:

  • Absències per vaga legal
  • Absències en exercici de representació legal dels treballadors
  • Períodes d’Incapacitat Temporal per accident de treball i/o malaltia professional.
  • Situacions derivades de la maternitat (la pròpia maternitat i/o paternitat, la situació de risc durant l’embaràs, lactància, malalties amb causa d’embaràs, part o lactància.
  • Períodes d’Incapacitat Temporal amb origen a situacions derivades de violència de gènere.
  • Absències per tractaments mèdics de càncer o malaltia greu.
  • Llicències concedides a l’empara de l’Estatut dels Treballadors i/o Conveni Col·lectiu aplicable a l’empresa.
  • Períodes de Vacances anuals.