Règim de devolució mensual de l’IVA

 

Recordi que durant aquest mes de novembre la seva empresa pot optar per acollir-se al règim de devolució mensual de l’IVA (REDEME) a ​​partir de l’any que ve.

Per a això ha de complir els requisits següents:

  • Sol·licitar la seva inscripció mitjançant la presentació d’un model 036 de declaració censal. En concret, haurà de marcar la casella 129 «Sol·licitud d’inscripció / baixa en el registre de devolució mensual».
  • Estar al corrent de les seves obligacions tributàries.
  • No trobar-se en algun supòsit de revocació del NIF (per exemple, per no haver presentat l’Impost sobre Societats durant tres exercicis consecutius).
  • No trobar-se en cap dels supòsits que donen lloc a la baixa cautelar del REDEME (per exemple, per no dur a terme activitats econòmiques).

D’aquesta manera, si alguna de les declaracions de l’IVA dóna un resultat a favor seu, podrà sol·licitar la devolució en aquesta mateixa declaració, sense necessitat d’esperar a l’última declaració de l’any. Això pot suposar-li importants estalvis financers.

 

Això sí, tingui en compte que si opta pel REDEME la seva empresa estarà obligada a declarar l’IVA cada mes i a presentar els llibres registre per Internet (a través del Sistema de Subministrament Immediat d’Informació). No obstant això, si la seva empresa factura més de 6.010.121,04 euros i ja està obligada a això de totes manera, optar pel REDEME no li suposarà obligacions addicionals, sinó únicament avantatges.