Em sancionen si no presento els comptes?

És obligatori. Les SA i SL que no depositin els seus comptes en el Registre Mercantil s’exposen  al “tancament registral” (l’impossibilitat d’inscriure nous acords, excepte excepcions), així com a una possible sanció. Atenció!  Doncs bé, una recent norma ha concretat com s’imposaran aquestes multes, per al que és previsible un augment de les sancions per la falta de depòsit. 

  • Fins ara existia una sanció genèrica d’entre 1.200 i 60.000 euros (en funció de les dimensions de la societat), però no es concretaven els criteris exactes de graduació que devien aplicar-se.
  • Ara s’ha concretat: la multa serà del 0,5 per mil de l’actiu més el 0,5 per mil de les vendes. Si aquesta suma supera el 2% del capital, la sanció serà aquest 2% de capital reduït en un 10%. Atenció!  I si l’òrgan sancionador (l’ Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes) no disposa de dades (perquè l’ empresa no li aporta l’Impost sobre Societats), la sanció serà d’un 2% del capital social (sempre amb el mínim de 1.200 euros).

És previsible que augmentin els expedients sancionadors per no dipositar els comptes en el Registre Mercantil.

 

Si necessita assessorament en relació a aquesta matèria pot contactar amb el nostre departament mercantil:  cmasip@cigassociats.com