Recordatori dels punts principals del tractament de les vacances

Tenint en compte que les vacances s’han de fixar per acord entre empresari i treballador/a, i que en cas contrari el/la treballador/a pot realitzar l’acció de reclamar a través de procediment urgent, davant la Jurisdicció Social en el termini de 20 dies des que tingui coneixement de la data de gaudiment que hagués establert per l’empresa, i que amb l’arribada de les vacances, també es produeix un augment de contractacions per portar a terme la substitució dels treballadors/es que passen a gaudir de les vacances, recordem 4 punts sobre les mateixes:

– El període de les vacances és de 30 dies naturals, a no ser que el conveni col·lectiu d’aplicació estableixi uns dies superiors. Si el/la treballador/a no porta un any treballat, percebria la part proporcional de les vacances, que com a norma general vindria a ser 2,5 dies per més treballat. Aquests dies resulten així per tots els/les treballadors/es amb independència de què la jornada que realitzin sigui a jornada completa o parcial.

– Ara bé, no tothom té dret a aquests dies de vacances, principalment cal tenir en compte, a causa de la situació social en la qual ens trobem, que aquells treballadors/es que hagin estat afectats/des per un ERTO en situació de suspensió, no hauran generat dret a vacances durant el temps que han tingut suspesa la seva relació laboral, a no ser que en el moment de sol·licitar l’ERTO, per part de l’empresa, s’haguessin pactat altres condicions amb relació a les vacances. Si l’ERTO va resultar de reducció, es tindrà dret a gaudir de vacances, però tenint en compte que la retribució a percebre serà proporcional a la jornada que no va està afectada d’ERTO.

– Si durant el gaudiment de les vacances, es produeix contagi per COVID-19, el/la treballador/a podrà gaudir-les un cop percebi l’alta, podrà ser durant l’any següent sempre que no transcorrin més de 18 mesos.

– Les vacances, no podran ser imposades per part de l’empresa, així, davant el supòsit d’un/a treballador/a que vulgui finalitzar el seu contracte de treball abans de la data de venciment d’aquest, l’empresari no li podrà obligar a gaudir-les si aquest/a no vol.

– Mentre la plantilla es troba de vacances, cal vigilar com es realitzen les noves contractacions per substituir els treballadors de vacances, el contracte d’obra i servei resulta el menys recomanable, ja que no estaríem davant d’una obra que tingués autonomia i substantivitat pròpia, ja que les tasques a desenvolupar serien les pròpies de l’activitat de l’empresa. En cas que el contracte utilitzat no fos el correcte, el/la treballador/a podrà sol·licitar la condició d’indefinit amb tot el que això comporta.

Per més informació en matèria laboral pot contactar amb el departament laboral: laboral@cigassociats.com