CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI 2017

Com ja sabran, des del passat 4 d’abril es poden presentar telemàticament les declaracions de renda i patrimoni corresponents a l’exercici 2017. Es podran presentar fins al dia 2 de juliol, inclòs, podent domiciliar el pagament de la totalitat o del primer termini (60% de l’import) fins el 27 de juny de 2018.

En cas de fraccionar el pagament de l’IRPF en dos terminis, el segon (40% de l’import) haurà d’ingressar-se, com a màxim, el dia 6 de novembre de 2016.

 

Si te intenció de que li confeccionem la declaració de renda i/o patrimoni, i amb l’objectiu de fer-ho en la millors condicions, els recomanem que passin per les nostres oficines el més aviat possible. Aquest any és imprescindible dur fotocòpia del DNI de cada contribuent.

Per reservar cita o qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Fiscal del nostre despatx a través del telèfon 93.872.27.38 o bé enviant un correu electrònic a rlopez@cigassociats.com.

 

Persones obligades a presentar la declaració de renda i patrimoni 2017

IRPF (article 96 Llei 35/2006):

Amb caràcter general, estan obligats a declarar (confirmant esborrany o presentant una declaració) tots els contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin obtingut al 2017 rendes subjectes a l’Impost. No obstant, no existeix obligació de declarar quan es perceben únicament les següents rendes:

 1. A) Rendiments del treball:

Límit de 22.000 euros quan la renda provingui d’un sol pagador o es percebi de més d’un pagador i concorri qualsevol de les dues situacions següents:

 • Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 euros.
 • Quan el que es percep siguin pensions de classes passives i el tipus de retenció es determini pel procediment especial previst a l’efecte.

Límit de 12.000 euros quan es doni qualsevol de les següents situacions:

 • Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i restants pagadors superin, en conjunt, 1.500 euros.
 • Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
 • Que el pagador no tingui l’obligació de retenir.
 • Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus fixe de retenció.
 1. B) Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin inferiors a 1.600 €.
 2. C) Rendes immobiliàries imputades, rendiments íntegres del capital mobiliari no subjectes a retenció derivats de lletres del Tresor i subvencions per a l’adquisició d’habitatges de protecció oficial o de preu taxat amb el límit conjunt de 1.000 euros.
 3. D) Tampoc existeix obligació de declarar: Quan s’obtinguin exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit conjunt de 1.000 euros i pèrdues patrimonials de quantia inferior a 500 euros, en tributació individual o conjunta.

 

A efectes de la determinació de l’obligació de declarar en els termes anteriorment relacionats, no es tindran en compte les rendes exemptes.

Malgrat això, estan obligats a declarar:

 • Els contribuents que tinguin dret a alguna de les següents deduccions i vulguin exercir aquest dret:
 • Per adquisició d’habitatge
 • Per aportacions a plans de pensions
 • Per doble imposició internacional
 • Els contribuents que realitzen aportacions al patrimoni protegit de discapacitats o sistemes de previsió social, si volen exercir el dret a la reducció de l’impost.
 • Els contribuents que desitgen obtenir devolucions per:
 • Retencions, ingressos a compte o pagaments fraccionats.
 • Deducció per maternitat
 • Les retencions per Impost sobre la Renda de No Residents quan s’hagi adquirit la residència al 2016

 

Impost sobre el Patrimoni (article 2 Decret Llei 7/2012):

A Catalunya, estaran obligats a presentar declaració per aquest impost, ja sigui per obligació personal o per obligació real, els subjectes passius que a 31 de desembre de 2017 tinguin un patrimoni format per béns o drets, determinats d’acord amb les normes reguladores de l’impost, d’import igual o superior a 500.000 euros.

 

Documentació necessària per a la confecció de la renda:

 • Autorització per a la descàrrega de les dades fiscals de l’exercici 2017
 • Còpia de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2016. En el supòsit de no haver fet la declaració corresponent a aquest exercici, es requerirà un número de compte corrent del qual en sigui titular o cotitular l’interessat.
 • Dades personals: DNI (fotocòpia), adreça actual, número de telèfon i correu electrònic.
 • Canvis en la situació personal del contribuent respecte als exercici anteriors.

Ex: un nou fill, contreure matrimoni, divorci, minusvàlua, viudetat…

 • Altres documents necessaris per a la confecció de la renda:
  • Certificats de rendiments i retencions, Seguretat Social
  • Informació fiscal bancària
  • Aportacions a plans de pensions
  • Si es té activitat econòmica: declaracions trimestrals i anuals de IVA i retencions (models 303, 390, 111 i 180)
  • Justificants de les despeses afectes
  • Si es tenen rendiments immobiliaris (lloguer d’immobles): contracte d’arrendament, rebut d’IBI i justificants de despeses afectes (comunitat, residus, reparacions…)
  • En cas de guanys o pèrdues per vendes d’immobles o accions: títol d’adquisició amb les despeses inherents, i títol de transmissió amb els impostos i despeses corresponents.
  • Donatius, aportacions a partits polítics, quotes sindicals.
  • Altres dades que consideri de interès.