NOVETATS EN EL SII. 1 DE JULIOL DE 2018

 

“ CANVIS IMPORTANTS EN EL SII A PARTIR DEL 1 DE JULIOL DE 2018 “

El proper 1 de Juliol de 2018 entrarà en vigor la nova versió 1.1. del Subministrament Immediat d’ Informació.

 

ELS CANVIS MÉS IMPORTANTS EN LA NOVA VERSIÓ SÓN :

 

 1. Facturació realitzada per entitats successores
 2. Modificacions de les Claus de Factura
 3. Nova clau especial per a empreses en el regim especial de criteri de caixa
 4. Nova clau en el llibre de registre de factures rebudes
 5. Nova marca per identificar les factures expedides per tercers
 6. Detall de bases exemptes segons causes de exempció
 7. Nova marca especial per a registre de facturació en que el termini d’enviament presenti dificultats
 8. Nou camp “referencia externa” segons petició de subjectes passius
 9. Referencies cadastrals ( més de 15 ) dels immobles d’arrendaments de local de negoci
 10. Obligació al SII, des de l’inici de l’exercici, a subjectes passius en el curs de l’exercici
 11. Nova forma de registrar les devolucions en el règim de viatgers.

 

LLEGEIX MÉS…..

 

A continuació detallem una breu explicació d’aquests canvis :

 

 1. Facturació realitzada per entitats successores :

 

Nou camp d’identificació per als registre de facturació realitzats per una entitat en la seva condició de successora d’un altre entitat en operacions de reestructuració societària. Aquest camp és recull en tots els llibres registre.

 

 1. Modificacions de claus de factura :

 

És creen 2 marques especifiques associades a les claus de factures següents :

 

La descripció de la Clau F1, és modifica per incloure a més e les factures complertes, les factures simplificades qualificades, regulades en els articles 7.2 i 7.3 del reglament per el que es regulen les obligacions de facturació.

 

La descripció de la clau F2, és modifica per incloure a més de les factures simplificades de l’article 7.1 les previstes en l’article 6.1 d) del mateix reglament, en les que una factura complerta no faci constar la identificació del destinatari. Aquesta última identificació només és possible en el registre de factures emeses.

 1. Nova clau per la règim especial del criteri de caixa :

 

Nova clau, especificant el mitjà de cobrament/pagament en relació a les operacions acollides o afectades per el règim especial de criteri de caixa. La nova clau s’anomena Domiciliació bancaria, i apareix tan en el llibre de registres emeses com rebudes.

 

 1. Nova clau en el llibre de registre de factures rebudes :

 

Nova clau en el llibre de registre de factures rebudes referent a les operacions de duana  anomenada :

 

“LC- Liquidacion complemengaria Aduana IVA a la importación”

 

 1. Nova marca per a identificar les factures emeses per tercers :

 

És crea una nova marca per a identificar les factures emeses per tercers d’acord amb les disposicions normatives. L’objectiu és que tinguin també el termini de 8 dies per a la seva emissió. Aquesta marca és troba només en el llibre de registre de factures emeses.

 

 1. Detall de bases exemptes segons les causes d’exempció :

 

És permet desglossar l’import de base exempta de cada una de les causes d’exempció,  en les especificacions tècniques del Llibre de registre de factures emeses.

 

 1. Nova marca especial per al registre de facturació en el que el termini d’enviament presenti dificultats :

 

Nova marca per als registre de facturació en que el compliment en el termini d’enviament presenti dificultats ja sigui perquè el subjecte passiu no podia conèixer amb certesa el canvi de condició a gran empresa o el canvi de competència inspectora, o perquè la sol·licitud d’alta en el registre de devolució mensual sigui posterior al primer dia del període en que tingui efectes aquesta inscripció.

 

 1. Nou camp “referencia externa “ segons petició subjectes passius :

 

Es crea un nou camp de contingut del llibre anomenat “Referencia externa” degut a peticions dels subjectes passius. Es recull en tots els llibres de registre.

 

 1. Referencies cadastrals ( Més de 15) del immobles d’arrendament de local de negoci

 

En el llibre de registre de factures emeses, és permet identificar totes les referencies cadastrals dels immobles objecte d’arrendaments de local de negoci no subjectes a retenció, que fins ara es trobava limitat a 15.

 

 1. Obligació al SII, des de l’inici de l’exercici, a subjectes passisu en el curs de l’exercici

 

S’aprova una nova disposició addicional segona que estableix que els subjectes passius que quedin obligats al SII en el curs de l’exercici han de remetre la totalitat dels registres de facturació des de l’inici del mateix exercici. Per tant és modifica la clau 16 “ primer semestre 2017” i és substitueix per” Primer semestre 2017 y otras factures anteriores a la inclusion en el SII”. El termini de presentació serà des de l’inici de l’exercici fins a la data d’inclusió en el SII.

 

 1. Nova forma de registrar les devolucions en el règim de viatgers.

 

Es procedeix a recollir una nova forma de registrar les devolucions en règim de viatgers que constitueix una simplificació de registre d’aquestes operacions. La modificació consisteix en declara amb un codi diferenciat A5 altes i A6 baixes les devolucions informant en el camp número de factura del DER, i desglossant les bases en imports en negatiu la base i quota objecte de devolució. El període en que és registrarà serà en el que és minori l’iva repercutit. D’aquesta manera no caldrà modificar els registres de les factures anteriors. Aquest sistema de registre serà alternatiu, amb l’actual sistema de registre d’aquestes devolucions amb clau A4.

 

 

Recordar que la nova versió 1.1 entrarà en vigor el proper dia 1 de Juliol de 2018, per tant és important, que el vostre distribuïdor de software us actualitzi les modificacions pertinents, per poder complir amb aquestes novetats.