Fiscalitat de les criptomonedes: tributació del “Bitcoin

¿Operes amb Bitcoin? T’has plantejat com tributar el guany o pèrdua patrimonial en el cas de vendre’ls? Així tributen els operadors que treballen amb criptodivises.

L’espectacular fenomen del Bitcoin, no només perquè s’hagi multiplicat per deu el seu valor en el que va d’any, sinó perquè la seva utilització porta de cap a governs i bancs centrals, té un destacat buit fiscal. Davant aquest assumpte complex sobre el qual s’ha generat un debat internacional, l’Agència Tributària assegura estar analitzant el fenomen ara que encara el seu ús és “residual».

No obstant això, l’interès dels inversors per aquest actiu va en augment, tant com els seus dubtes. La resposta a aquests, depèn de diversos factors:

Com tributa la venda de les monedes digitals, per exemple el Bitcoin?

La compravenda en si està exempta d’IVA, però la qüestió que preocupa els tenidors d’aquests actius consisteix en com declarar l’activitat amb bitcoins. Cal diferenciar entres dos supòsits: si es realitza aquesta operació esporàdicament, o si constitueix una activitat econòmica.

En el primer cas, tributarà en l’IRPF com a guanys i pèrdues patrimonials i només en el moment de la seva venda, exactament igual que qualsevol altre actiu. S’integra a la base de l’estalvi i, per tant, el percentatge a liquidar al fisc representaria entre el 19% i el 23% del guany obtingut. El càlcul d’aquest guany patrimonial s’obté de la diferència entre el valor d’adquisició i el valor de transmissió. Ja que es pot haver comprat moneda digital a molts preus diferents, per determinar el valor d’adquisició cal utilitzar el sistema FIFO (First in, First out), els primers que entren són els primers que surten.

En cas de que constitueixi una activitat econòmica, es el cas dels “miners” (cal haver cursat prèviament alta en l’IAE epígraf 831.9), s’integraran els beneficis (ingressos menys despeses) en la base general de l’IRPF.

 

Si en comptes de vendre bitcoins per euros, ¿canvio bitcoins per una altra moneda digital?

La Llei de Renda determina que hi ha guany o pèrdua patrimonial quan hi ha una alteració de la composició i de la valoració del patrimoni. En canviar bitcoins per una altra criptodivisa s’està produint una alteració en la composició del patrimoni i també en la valoració (abans tenia bitcoins que vaig comprar a x euros i ara tinc un altre actiu que ara val z euros).

 

I si no els venc i els mantinc, he de declarar Patrimoni?

Si, si es superés el límit per tenir l’obligació de declarar Patrimoni, juntament amb qualsevol altre actiu (a Catalunya l’import es fixa en 500.000 euros). La dificultat estarà en obtenir la seva valoració ja que no existeix un mercat únic, per la qual cosa caldrà utilitzar un mercat de referència per justificar un valor raonable.

 

He de presentar el model 720?

En el model 720 queden perfectament taxats els actius que cal declarar i, entre ells no es troben les monedes digitals, per tant inicialment no cal declarar-les.

 

Em podrien acusar de blanqueig de diners si opero amb aquestes criptodivises?

Per evitar qualsevol tipus de risc, cal poder justificar l’origen dels fons. Si s’acredita l’adquisició de bitcoins amb una transferència bancària, o si es justifica mitjançant els correus electrònics que hi ha ingressos a través de “mineria”, tampoc hi haurà cap problema.