REIAL DECRET 1077/2017, DE 29 DE DESEMBRE, PEL QUE ES FIXA EL SALARI MÍNIM INTERPROFESSIONAL PER AL 2018

Per a aquest 2018 el salari mínim interprofessional augmenta un 4% respecte del SMI corresponent a l’any 2017 i queda fixat en les següents quantitats:

24,53 euros/dia o 735,9 euros/mes o 10.302,6 euros/any en 14 pagues.

Aquests imports estan referits a la jornada legal de treball de cada activitat, de manera que si es realitzés una jornada inferior aquests imports es percebrien de manera proporcional.

El salari mínim es computa únicament la retribució en diners, sense que el salari en espècie pugui , en cap cas , disminuir la quantitat íntegra en diners d’aquest SMI.

La revisió del SMI no afectarà a l’ estructura ni a la quantia dels salaris professionals que els treballadors ja estiguessin percebent quan, aquests, en el seu conjunt i còmput anual fossin superiors a aquest import.

Treballadors eventuals i temporers

Els treballadors que prestin els seus serveis a una mateixa empresa i que no excedeixin de 120 dies , percebran conjuntament amb el salari mínim interprofessional, la part proporcional dels diumenges i festius  i de les dues pagues extraordinàries , sens perjudici que aquesta quantitat pugui ser inferior a 34,85 euros per jornada legal a l’ activitat.

Treballadors de la llar

El salari mínim interprofessional dels treballadors de la llar que treballin per hores, en règim extern, serà de 5,76 euros per hora efectivament treballada.

AFECTACIÓ ALS CONVENIS COL·LECTIUS

Els convenis col·lectius vigents a 01/01/2017 que utilitzin el SMI com a referencia per a determinar la quantitat o increment de salari base o de complements salarials, excepte que les parts legitimades acordin una altra cosa, les quanties del SMI referides al 2018 a les establertes al SMI del 2016 incrementades en un 2%.

En canvi, els conveni col·lectius, que van entrar en vigor després de l’ 1/01/2017 i que continuaven  vigents a 26/12/2017, quan utilitzin el SMI com a referencia per a determinar les quanties o increments de salari base o complements salarials, excepte que les parts legitimades acordin una altra cosa, les quanties del SMI referides al 2018 a les establertes al SMI del 2017.

Aquestes noves quanties, no seran  d’ aplicació a:

  • A les normes vigents a l’ entrada en vigor d’ aquest reial decret de les comunitats autònomes, de les ciutats de Ceuta i Melilla i de les entitats que integren l’ Administració local que utilitzen el SMI com a indicador del nivell de renta per a l’ accés o cobrament de determinades prestacions, beneficis o Serveis públics.
  • A qualsevol contracte o pacte de naturalesa privada vigent a la data d’ entrada d’ aquest reial decret, que utilitzin com a referencia el SMI.

En defecte de pacte en contra, per aquelles normes no estatals i contractes privats vigents a 01/01/2017, la quantia del SMI s’ entendrà referida  durant el 2018, incrementada en el mateix percentatge  que s’ incrementi l’ IPREM 2018.

Per aquelles normes no estatals i contractes privats posteriors a l’ 01/01/2017, la quantia del SMI serà l’ establerta per al SMI de 2017.