Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici

Inventari. Valoració d’existències al final de l’exercici
Ens trobem en l’últim més de l’any, i una vegada mes, toca fer la valoració de les existències que tenim al final de l’exercici econòmic, tant en el nostre centre, com les cedides en dipòsit en altres ubicacions.
A la pregunta si és obligatori el recompte físic de les existències, la resposta és si, en cas que no es disposi d’un programa, que ens pugui dir en qualsevol moment l’estoc.
A l’hora de realitzar la valoració, s’ha de tenir en compte el preu d’adquisició o producció, i al mateix temps s’ha d’avaluar si aquestes existències, segueixen sent òptimes per a la venda o utilització en la producció o si pel contrari s’ha de realitzar algun ajustament de la seva valoració.

¿Mètodes de valoració de les existències?
En primer lloc, cal diferenciar quan s’ha d’aplicar el preu d’adquisició, i quan el preu de producció.

1.- Valoració preu d’adquisició:
El valor d’adquisició està format pel preu de compra final, traient qualsevol descompte que ens apliquin, més els costos suportat s necessaris per a l’adquisició transport, taxes, despatx de duana, etc. ). Si l’iva suportat, no fos deduïble, també passaria a formar part del cost.

2.- Valoració cost de producció:
Les empreses fabricants han de valorar els productes a cost de producció, format pel valor de les matèries primeres i altres aprovisionaments incorporats als productes, més els costos directes i indirectes imputats al producte.

Seguidament escollir quin mètode utilitzar per determinar el preu o cost de producció:

1.- Preu mig ponderat PMP ) :
És calcula mitjançant la mitjana ponderada de tots els moviments d’entrada en l’exercici.

2.- El primer preu a entrar és el primer a sortir FIFO ) :
Significa que quan es venen o s’utilitzen les existències, es donen de baixa les primeres que es van comprar.

Deteriorament i ajustos de valoració de les existències

IMPORTANT. En cas d’haver de realitzar algun ajustament de la valoració s’ha de poder documentar els possibles deterioraments, obsolescències o caducitats dels productes, ja que en cas de no fer-ho, podria no ser deduïble fiscalment.

Per més informació pot contactar amb nosaltres al mail: jjimenez@cigassociats.com