MESURES ORDRE SOCIAL

Amb data 1 de març de 2015 entrà en vigor el Real Decret Llei 1/2015, de 27 de febrer, de mecanisme segona oportunitat, reducció de càrrega financera i altres mesures d’ordre social.

MESURES D’ORDRE SOCIAL

1.- Contracte indefinit:

En els supòsits de contractació indefinida en qualsevol de les seves modalitats, l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes es determina d’acord amb les següents regles:

a) Contractació a temps complet: Els primers 500 euros de la base de cotització per contingències comunes corresponent a cada mes quedaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització en la part corresponent a l’empresa. A la resta de l’import de la base li és aplicable el tipus de cotització vigent en cada moment.

b) Contractació a temps parcial: Quan la jornada de treball sigui, almenys, equivalent a un 50% de la jornada d’un treballador a temps complet comparable, la quantia assenyalada en la lletra a) es reduirà de forma proporcional al percentatge de reducció de jornada de cada contracte.

2.- El benefici en la cotització previst en aquest article consistirà en una bonificació quan la contractació indefinida es produeixi amb treballadors inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que compleixin amb els requisits que estableix l’article 105 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència, i en una reducció per a la resta de treballadors contractats.

3.- El benefici en la cotització s’aplicarà durant un període de 24 mesos, que s’haurà de formalitzar per escrit, i respecte dels celebrats entre la data d’entrada en vigor d’aquest Real Decret Llei i el 31 d’agost de 2016.

Finalitzat el període de 24 mesos, i durant els 12 mesos següents, les empreses que en el moment de celebrar el contracte al qual s’apliqui aquest benefici en la cotització comptessin amb menys de deu treballadors tindran dret a mantenir la bonificació o reducció, si bé durant aquest nou període estaran exempts de l’aplicació del tipus de cotització dels primers 250 euros de la base de cotització o la quantia proporcionalment reduïda que correspongui en els supòsits de contractació a temps parcial.

Quan les dates de l’alta i de la baixa del treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui no siguin coincidents amb el primer o l’últim dia del mes natural, l’import a què s’apliqui el benefici a què es refereix aquest article serà proporcional al nombre de dies en alta en el mes.

4.- Per beneficiar-se del que preveu aquest article, les empreses hauran de complir els següents requisits:

a) Trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i de Seguretat Social, tant en la data d’efectes de l’alta dels treballadors com durant l’aplicació del benefici corresponent. Si durant el període de bonificació o reducció existís un incompliment, total o parcial, de les obligacions en termini reglamentari, es produirà la pèrdua automàtica del benefici respecte de les quotes corresponents a períodes no ingressats en el termini, tenint en compte aquests períodes com consumits a efectes del còmput del temps màxim de bonificació o reducció.

b) No haver extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret al benefici que preveu aquest article. L’exclusió del dret a la bonificació o reducció derivada de l’incompliment d’aquest requisit afectarà un nombre de contractes equivalent al de les extincions produïdes.

c) Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d’ocupació indefinida com del nivell d’ocupació total de l’empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l’empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.

d) Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar des de la data d’efectes del contracte indefinit amb aplicació de la bonificació o reducció, tant el nivell d’ocupació indefinida com el nivell d’ocupació total assolit, almenys, amb aquesta contractació.

S’examinarà el manteniment del nivell d’ocupació indefinida i del nivell d’ocupació total cada dotze mesos. Per a això, s’utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què procedeixi examinar el compliment d’aquest requisit.

Als efectes d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment a l’empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a Dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

e) No haver estat excloses de l’accés als beneficis derivats de l’aplicació dels programes d’ocupació per la comissió de la infracció greu de l’article 22.2 o les infraccions molt greus dels articles 16 i 23 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, de conformitat amb el que preveu l’article 46 de l’esmentada llei.

5.- El benefici en la cotització previst en aquest article no s’aplicarà en els següents supòsits:

a) Relacions laborals de caràcter especial previstes en l’article 2 del text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, o en altres disposicions legals.

b) Contractacions que afectin el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l’empresari o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d’administració de les entitats o de les empreses que revesteixin la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims.

S’exceptua del que disposa el paràgraf anterior la contractació dels fills que reuneixin les condicions previstes en la disposició addicional desena de la Llei 20/2007, d’11 de juliol, de l’Estatut del treball autònom.

c) Contractació de treballadors l’activitat determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social.

d) Contractació d’empleats que excepcionalment pugui tenir lloc en els termes que estableixen els articles 20 i 21, així com en les disposicions addicionals quinzena a dècima setena de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015, i en preceptes equivalents de posteriors lleis de pressupostos generals de l’Estat.

e) Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d’empreses del qual formin part i els contractes s’haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com improcedents, o per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció.

f) Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit.

El benefici tampoc és aplicable a la cotització per hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial els contractes donin dret a aquest.

6.- L’aplicació de la bonificació o reducció a què es refereix aquest article no afectarà la determinació de la quantia de les prestacions econòmiques a què puguin tenir dret els treballadors afectats, que es calcularà aplicant l’import íntegre de la base de cotització que els correspongui.

7.- L’aplicació del benefici previst en aquest article és incompatible amb la de qualsevol altre benefici en la cotització a la Seguretat Social pel mateix contracte, amb independència dels conceptes als quals aquests beneficis puguin afectar, amb les següents excepcions:

a) En el cas que el contracte indefinit es formalitzi amb persones beneficiàries del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, serà compatible amb la bonificació establerta en l’article 107 de la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents per el creixement, la competitivitat i l’eficiència.

b) En el cas que el contracte indefinit es formalitzi amb persones beneficiàries del Programa d’Activació per a l’Ocupació, serà compatible amb l’ajuda econòmica d’acompanyament que aquelles percebin, en els termes que preveu l’article 8 del Reial decret llei 16 / 2014, de 19 de desembre, pel qual es regula el Programa d’Activació per a l’Ocupació.

8.- El que disposen els apartats anteriors també és aplicable en el supòsit de persones que s’incorporin com a socis treballadors o de treball de les cooperatives, sempre que aquestes hagin optat per un règim de Seguretat Social propi de treballadors per compte d’altri, així com als quals s’incorporin com a socis treballadors de les societats laborals.

9.- L’aplicació d’aquest benefici en la cotització serà objecte de control i revisió pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, en l’exercici de les funcions que respectivament tenen atribuïdes.

10.- En els supòsits d’aplicació indeguda del respectiu benefici, per incomplir les condicions establertes en aquest article, serà procedent el reintegrament de les quantitats deixades d’ingressar amb el recàrrec i l’interès de demora corresponents, d’acord amb el que estableix la normativa recaptatòria de la Seguretat Social.

En cas d’incompliment del requisit que preveu l’apartat 4.d), quedarà sense efecte la bonificació o reducció i s’haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar aquella i les aportacions ja realitzades, en els següents termes:

1r.- Si l’incompliment de l’exigència del manteniment del nivell d’ocupació es produeix des de la data d’inici de l’aplicació del respectiu benefici fins al mes 12, correspon reintegrar el 100 per 100 de la diferència.

2n.- Si l’incompliment es produeix des del mes 13 i fins al mes 24, correspon reintegrar la citada diferència pels mesos que hagin transcorregut des del mes 13.

3r.- Si l’incompliment es produeix des del mes 25 i fins al mes 36, correspon reintegrar la citada diferència pels mesos que hagin transcorregut des del mes 25.

En els supòsits de reintegrament per incompliment del requisit que preveu l’apartat 4.d), que es duran a terme d’acord amb el que estableix la normativa recordatòria de la Seguretat Social, no és procedent exigir recàrrec i interès de demora.

L’obligació de reintegrament que preveu aquest apartat s’entén sense perjudici del que disposa el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l’ordre social.

11.- La bonificació es finançarà amb càrrec a la corresponent partida pressupostària del Servei Públic d’Ocupació Estatal, i serà objecte de cofinançament amb càrrec al Fons Social Europeu que compleixi amb els requisits establerts, i la reducció es finançarà pel pressupost d’ingressos de la Seguretat Social.

BONIFICIACION TREBALLADORS INCLOSOS EN EL REGIMEN ESPECIAL DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

1.- Els treballadors inclosos en el règim especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms tindran dret, per un termini de fins a dotze mesos, a una bonificació del 100 per cent de la quota d’autònoms per contingències comunes, que resulti de aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura el tipus de cotització mínim de cotització vigent en cada moment estableix l’esmentat règim especial en els següents supòsits:

a) Per cura de menors de 7 anys que tinguin al seu càrrec.

b) Per tenir a càrrec un familiar, per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, en situació de dependència, degudament acreditada.

En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos d’alta en el règim especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.

2.- L’aplicació de la bonificació recollida en l’apartat anterior estarà condicionada a la permanència en alta en el règim especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms ia la contractació d’un treballador, a temps complet o parcial, que s’ha de mantenir durant tot el període del seu gaudi.

En tot cas, la durada del contracte ha de ser, almenys, de 3 mesos des de la data d’inici del gaudi de la bonificació.

Quan s’extingeixi la relació laboral, fins i tot durant el període inicial de 3 mesos, el treballador autònom podrà beneficiar-se de la bonificació si contracta un altre treballador per compte aliè en el termini màxim de 30 dies.

El contracte a temps parcial no podrà celebrar-se per una jornada laboral inferior al 50 per cent de la jornada d’un treballador a temps complet comparable. Si la contractació és a temps parcial, la bonificació prevista en l’apartat 1 d’aquest article serà del 50 per 100.

3.- En cas d’incompliment del que preveu l’apartat anterior, el treballador autònom està obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida.

No és procedent el reintegrament de la bonificació quan l’extinció estigui motivada per causes objectives o per acomiadament disciplinari quan una o un altre sigui declarat o reconegut com a procedent, ni en els supòsits d’extinció causada per dimissió, mort, jubilació o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa del treballador o per resolució durant el període de prova.

Quan sigui procedent el reintegrament, aquest quedarà limitat exclusivament a la part de la bonificació gaudida que estigués vinculada al contracte la extinció s’hagués produït en supòsits diferents dels previstos en el paràgraf anterior. En cas de no mantenir en l’ocupació al treballador contractat durant, almenys, 3 mesos des de la data d’inici del gaudi de la bonificació, el treballador autònom està obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida, llevat que, conforme al que disposa en l’apartat anterior, es procedeixi a contractar una altra persona en el termini de 30 dies.

En cas que el menor que va donar lloc a la bonificació prevista en aquest article aconseguís l’edat de 7 anys amb anterioritat a la finalització del gaudi de la bonificació, aquesta es podrà mantenir fins a arribar al període màxim de 12 mesos previst, sempre que es compleixin la resta de condicions.

En tot cas, el treballador autònom que es beneficiï de la bonificació prevista en aquest article s’ha de mantenir en alta a la Seguretat Social durant els sis mesos següents al venciment del termini de gaudi de la mateixa. En cas contrari el treballador autònom està obligat a reintegrar l’import de la bonificació gaudida.

4.- Només tindran dret a la bonificació els treballadors per compte propi que no tinguin treballadors assalariats a la data d’inici de l’aplicació de la bonificació i durant els dotze mesos anteriors a la mateixa. No s’ha de prendre en consideració als efectes anteriors al treballador contractat mitjançant contracte d’interinitat per a la substitució del treballador autònom durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció o acolliment tant preadoptiu com permanent o simple, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

5.- Els beneficiaris de la bonificació tindran dret al seu gaudi una vegada per cada un dels subjectes causants al seu càrrec assenyalats en l’apartat 1, sempre que es compleixin la resta de requisits que preveu aquest article.

6.- La mesura prevista en aquest article serà compatible amb la resta d’incentius a la contractació per compte d’altri, d’acord amb la normativa vigent.

7.- En el no previst expressament, les contractacions realitzades a l’empara del que estableix aquest article es regeixen pel que disposa l’article 15.1.c) de l’Estatut dels Treballadors i les seves normes de desplegament.»

Per qualsevol aclariment, consulti amb els assessors del departament Laboral del nostre despatx. 93.872.27.38

Atentament,

Cervera & Gonfaus Associats, S.L.P