Aplicació de l’IVA i l’IRPF en altres conceptes repercutits en les rendes de lloguer

Els altres conceptes repercutits en les factures de lloguer tals com IBI, despeses de comunitat, taxes d’escombraries, i subministraments, etc.. hauran de ser incloses en la base imposable per calcular la quota repercutida de l’IVA, així com tingudes en compte a efectes d’aplicar la retenció de l’IRPF d’aquests lloguers”

Segons lo establert en el art.78 de la llei 37/1992 de 28 de desembre del IVA, que estableix com es determina la base imposable de l’impost, referent a l’arrendament, han d’incloure’s tots els conceptes facturats en relació amb el mateix, i per tant, els de caràcter accessori a l’operació principal, com podrien ser, les despeses de comunitat, subministraments ( llum, aigua, etc ) i el tributs de qualsevol tipus que recaiguin sobre les mateixes operacions gravades, lo que inclou qualsevol taxa com IBI, escombraries, sempre que l’empresari o professional que realitza una operació d’arrendament i que inclogui aquestes despeses en la factura que documenta l’operació, hagi actuat en nom propi en la realització d’aquestes despeses.

Aquesta interpretació de la llei, esta contrastada en la consulta vinculant de la DGT amb data 16/11/2006 (V2290/2006) en la que aclareix que tan les despeses de llum com d’aigua, son un cost del propietari que repercuteix als arrendataris, no poden tenir la consideració de suplerts i per tant formen part de la base imposable del arrendament.

Per tant totes aquestes despeses descrites anteriorment passaran  a formar part de la base imposable del IVA junt amb les rendes del arrendament i hauran de repercutir el tipus impositiu corresponent.

Pel que fa a les retencions a compte del IRPF, que recauen sobre diferents conceptes de l’arrendament. S’ha d’assenyalar que el art. 100 del RD 439/2007 de 30 de març, per el que s’aprova el reglament del IRPF, regula sobre quines  quantitats s’han d’aplicar les retencions en els arrendaments de immobles urbans, i estableix que la retenció que s’ha d’aplicar seran el resultat d’aplicar el percentatge en vigor aplicable sobre tots els conceptes que satisfaci l’arrendador excloent l’iva.

Així mateix la consulta vinculant e la DGT de 16 d’octubre de 2008 (V1866/2008) s’extreu el següent : La retenció sobre els rendiments procedents de l’arrendament no opera solament sobre el concepte de renda, sinó també sobre totes les despeses que l’arrendador repercuteix a l’arrendatari, com els consums d’aigua i llum així com les despeses generals repercutides.

Per tant la retenció ha de practicar-se sobre totes aquelles despeses que es repercuteixen a l’arrendatari en virtut del contracte d’arrendament. ( llum, aigua, IBI, residus, etc ).