Lloguer i obres

Quan es lloga un local o unes oficines per establir un negoci, moltes empreses només presten atenció a negociar la renda i la durada del contracte, però convé estar atents en matèria d’obres…

Arrendaments. En els lloguers per us diferent al de vivenda (locals, oficines, naus…), les parts tenen llibertat per pactar les condicions.

Atenció! Doncs bé, convé deixar clares les obligacions de les parts en matèria d’obres a realitzar, per evitar despeses inesperades i possibles conflictes amb la propietat.

OBRES DE L’ARRENDATARI  

Inicials. En primer lloc, asseguris de que el contracte l’autoritza a realitzar les obres que necessita per adequar el local a la seva activitat.

  • Si té clar quines obres son; descrigui-les (si disposa d’un projecte, adjunti’l).
  • En cas contrari, introdueixi al contracte una menció genèrica a les obres, per tal que el propietari no pugui al·legar després que no les ha autoritzat. Consell; Per exemple, indiqui “l’arrendatari queda autoritzat a realitzar totes les obres d’acondicionament necessàries per adaptar el local a l’ús pactat.”

Durant el lloguer. La llei permet a l’arrendatari realitzar obres que no alterin la configuració del local. Consell, en aquest sentit:

  • Modifiquen la configuració les obres “fixes” o “de fàbrica”, és a dir, permanentment adherides a l’immoble (perquè per executar-les són necessàries obres i materials de construcció).

Atenció! Per tant, si l’arrendador no l’autoritza, no podrà, per exemple, obrir portes, tancar finestres, canviar l’entrada del local o tirar tàbics.

 

  • En canvi, sí podrà realitzar sense necessitat de que l’arrendador l’autoritzi obres que pugui reposar a l’estat anterior (col·locar estanteries, pintar, posar parets movibles mitjançant separadors de fusta, etc.). Atenció! Per tant, no renuncií a aquest dret (molts arrendadors intenten pactar que l’arrendatari no pugui realitzar cap tipus d’obra sense el seu consentiment).

Al finalitzar el contracte. És probable que l’arrendatari pretengui incloure una clàusula segons la qual “les obres fetes per l’arrendatari en la finca quedaran en benefici de la propietat a la finalització de l’arrendament”. Consell, doncs bé:

  • Intenti pactar una compensació al seu favor per les millores realitzades (al menys durant els primers anys de lloguer, en previsió de que el negoci no li vagi bé i hagi de deixar el local abans d’amortitzar les obres). Consell: Si no és possible, asseguri-se’n de que podrà cedir el local a un tercer, per tal que li pagui un traspàs que li compensi el cost de les obres.

Si aquesta opció no és viable, pacti que al final de l’arrendament podrà retirar del local al menys els elements movibles.

OBRES DE L’ARRENDADOR

No renuncií.   Si és l’arrendador qui realitza obres, vostè té una sèrie de drets (per exemple, a una reducció de la renda o inclús a desistir del contracte, si es compleixen certs requisits). Atenció! No renuncií a aquests drets: si ho fa, haurà de suportar les obres sense dret a compensació.