Línia d’ajuts en forma de garantia per al finançament empresarial de projectes d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses

L’objecte d’aquestes bases, impulsades pel Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Economia Social i Cooperativa i Treball Autònom i de la Direcció General de Comerç, mitjançant el Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), és regular la concessió d’ajuts en forma de garantia per al finançament de projectes d’emprenedors, d’autònoms, micro, petites i mitjanes empreses, per a afavorir la millora de la competitivitat de les empreses catalanes, i reactivar així l’economia catalana mitjançant la Línia de finançament d’emprenedors, autònoms i comerços.
Podran ser beneficiaris d’aquesta línia d’ajuts els autònoms, les micro, les petites i mitjanes empreses amb seu social o centre de treball a Catalunya.

Es consideren objecte d’ajut els següents tipus de projectes:

1. Projectes d’inversió: l’adquisició d’un o diversos actius fixos, materials o immaterials, dels inclosos al grup 2 del Pla general de comptabilitat, adscrits a la consecució d’una mateixa finalitat.
2. Projectes de circulant: relatius a l’activitat del dia a dia de l’empresa com ara necessitats de tresoreria, compra d’estocs o finançament a clients.

Les característiques dels ajuts són les següents: el Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant l’Institut Català de Finances (ICF), respondrà del 70% del principal pendent de cada operació formalitzada a través de les entitats financeres col•laboradores (Banc de Sabadell o CaixaBank, sens perjudici que l’ICF pugui fer convenis amb altres entitats financeres). Prèviament a la formalització del préstec per part de les C/Carrió, 31, entl. 08242 – Manresa 938722738 /938751531 cig@cigassociats.com www.cigassociats.com
entitats financeres col•laboradores, la Direcció General corresponent, en funció de la línia d’ajuts sol•licitada, haurà d’emetre la resolució favorable.

Les condicions de les operacions (préstecs o lísings) són:

a) Tipus d’interès: l’euríbor a 12 mesos, més un diferencial de fins a un màxim de 5,75 punts.
b) L’import del préstec serà, com a mínim de 10.000 euros i com a màxim de 100.000 euros per beneficiari.
c) El termini del préstec és de 5 anys.
d) La carència d’amortització són 2 anys, inclosa en el termini.
e) El préstec es disposarà íntegrament en el moment de la signatura.
f) Les garanties seran aquelles que l’entitat financera col•laboradora estimi adients i suficients per garantir l’operació.
g) Les entitats no podran imputar cap comissió a les operacions amb els beneficiaris finals, tret d’una comissió d’obertura del 0,5% de l’import del préstec formalitzat.
El termini per a la presentació de les sol•licituds comença el dia 16 d’abril i restarà obert fins el dia 31 de desembre de 2014 o fins l’exhauriment del pressupost per a aquests conceptes.
Per ampliar aquesta informació podeu contactar amb Ester Morillas, al telèfon 93-872.27.38 o bé al mail emorillas@cigassociats.com.