Novetats mòduls 2016

Publicada la Ordre de mòduls per a l’any 2016

En el Butlletí Oficial de l’Estat de 18 de novembre s’ha publicat l’Ordre HAP/2430/2015, de 12 de novembre, per la qual es desenvolupen per a l’any 2016 el mètode d’estimació objectiva de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i el règim especial simplificat de l’Impost sobre el Valor Afegit.

Aquesta Ordre té per objecte el compliment del mandat contingut als articles 32 i 37 dels Reglaments de l’IRPF i de l’IVA de que l’actual ministre d’Hisenda i Administracions Públiques determini les activitats a les quals s’apliqui el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF i el règim especial simplificat de l’IVA.

En relació amb l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:

S’incorporen les modificacions introduïdes per la Llei 26/2014 de Reforma de l’IRPF i per la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a 2016.

D’aquesta manera, s’aplicaran les noves magnituds excloents per volum d’ingressos íntegres, que serà de 250.000 euros anuals (150.000 a partir de 2018), per al conjunt d’activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals (la magnitud en funció del volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes serà de 250.000 euros anuals).

La magnitud en funció del volum de compres de béns i serveis serà de 250.000 euros anuals (150.000 a partir de 2018) per al conjunt de totes les activitats econòmiques desenvolupades.

No obstant, no es podrà aplicar el mètode d’estimació objectiva quan el volum d’operacions per a empresaris o professionals superi els 125.000 euros anuals (75.000 euros a partir de 2018).

En quant a les magnituds específiques excloents, en l’activitat de transport de mercaderies per carretera (722) i serveis de mudances (757), el límit de vehicles per poder acollir-se al règim de mòduls queda establert en 4 vehicles (abans 5).

S’exclouen de l’aplicació del règim d’estimació objectiva les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 de la secció primera de les Tarifes de l’IAE a les que s’aplica el tipus de retenció de l’1%, com les de fabricació i construcció, i es revisen les magnituds específiques per a la seva inclusió en el mètode d’estimació objectiva per a la resta d’activitats subjectes a aquesta retenció.

Per a la resta d’activitats, es mantenen per a l’exercici 2016 la quantia dels mòduls i els índexs de rendiment net de les activitats agrícoles i ramaderes, excepte els aplicables al cultiu de patata i la ramaderia de boví de llet, que es rebaixen.

Es manté la reducció del 5% sobre el rendiment net de mòduls per als contribuents que determinin el rendiment net de les seves activitats econòmiques pel mètode d’estimació objectiva per a 2016.

En relació amb l’Impost sobre el Valor Afegit:

Es mantenen els mòduls i les instruccions per a la seva aplicació.

S’ajusten per al règim especial simplificat les magnituds excloents del volum d’ingressos i de compres de béns i serveis d’acord amb les modificacions realitzades en el mètode d’estimació objectiva de l’IRPF.

Per a més detall, adjuntem l’enllaç de l’Ordre HAP/2430/2015 publicat al BOE de 18 de novembre de 2015.